ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІВДЕННИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРНО-ТОРГОВИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР"

Код за ЄДРПОУ: 22452796
Телефон: (048) 793-48-09
e-mail: zberigach@ukr.net
Юридична адреса: 65038, Україна, Одеська область, м. Одеса, вул. Макаренка, 2-А, приміщення 3
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про акції, облігації та інші цінні папери

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Код цінного паперу Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
15.02.2011 102I1I11 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000063804 іменні прості Бездокументарна Іменні 10.000 700000 7000000.000 100.0000000
Опис Первинне розмiщення цiнних паперiв здiйснювалось (закритим) приватним способом на внутрiшньому ринку України. Цiннi папери товариства розмiщеннi в повному обсязi. Обiг цiнних паперiв товариства здiйснюється на вторинному не органiзованому ринку України. Протягом звiтного перiоду фактiв лiстингуIделiстингу цiнних паперiв Емiтента не було. Протягом звiтного перiоду Товариством було здiйснено додатковий випуск акцiй. Мета додаткової емiсiї - поповненнення обiгових коштiв Товариства, виконання норми статтi 11 Закону України "Про нацiональну депозитарну систему та особливостiелектронного обiгу в Українi" щодо вимог до статутного капiталу професiйних учасникiв фондового ринку.