ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІВДЕННИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРНО-ТОРГОВИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР"

Код за ЄДРПОУ: 22452796
Телефон: (048) 793-48-09
e-mail: zberigach@ukr.net
Юридична адреса: 65038, Україна, Одеська область, м. Одеса, вул. Макаренка, 2-А, приміщення 3
 

Річний звіт за 2011 рік

Опис бізнесу(текстова частина)

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) Товариство було зареєстроване у єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв 27.03.2001 за № 1 556 120 0000 000531), як закрите акцiонерне товариство. З самого початку своєї дiяльностi по теперiшнiй час - Товариство здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть на фондовому ринку, а саме депозитарну дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв та професiйну дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами, а саме: брокерску, дилерську та андерайтинг. У звiтному перiодi, на виконання рiшеннь вищого органу управлiння Товариства (загальних зборiв акцiонерiв), Товариство змiнило найменування з ЗАКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПIВДЕННИЙ РЕГIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРНО-КОНВЕРТАЦIЙНИЙ ЦЕНТР "ФОНДОВИЙ Б.А.Н.К." на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПIВДЕННИЙ РЕГIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРНО-КОНВЕРТАЦIЙНИЙ ЦЕНТР "ФОНДОВИЙ Б.А.Н.К.", для приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до норм Закону України "Про акцiонернi товариства" та збiльшило розмiр статутного капiталу товариства, за рахунок додаткових внескiв, для приведення дiяльностi у вiдповiднiсть до норми статтi 11 Закону України "Про нацiональну депозитарну систему та особливостi електронного обiгу в Українi" щодо вимог до статутного капiталу професiйних учасникiв фондового ринку.
Iншi важлиiвi подiї в розвитку (в тому числi,злиття
приєднання, перетворення, видiл) протягом звiтного перiоду не вiдбувались.
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Емiтент має наступну органiзацiйну структуру: Товариство має вертикально iнтегровану корпоративну структуру у якiй: вищий орган управлiння товариства - загальнi збори акцiонерiв (Загальнi збори мають право приймати рiшення з усiх питань дiяльностi Товариства, у тому числi i з тих, що переданi загальними зборами до компетенцiї iнших органiв управлiння Товариства); Наглядова рада (Наглядова рада є органом Товариства, що здiйснює захист прав акцiонерiв товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює дiяльнiсть Виконавчого органу); Виконавчий директор (Виконавчим органом Товариства є Виконавчий директор, який пiдзвiтний загальним зборам акцiонерiв i обирається Загальними зборами, термiном на 3 (три) роки. Виконавчий директор здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю товариства, дiє вiд iменi товариства в межах, передбаченим законодавством i Статутом); Ревiзор (Ревiзор є органом Товариства, який проводить перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.) Також органiзацiйна структура Товариства включає в себе наступнi структурнi пiдроздiли: вiддiл торгiвлi цiнними паперами (надає послуги з торгiвлi цiнним паперами на органiзованому та позабiржовому ринках), депозитарний вiддiл (вiдкриття та обслуговування рахункiв у цiнних паперах резидентам та нерезидентам України, фiзичним та юридичним особам; зберiгання цiнних паперiв на рахунках у цiнних паперах; обслуговування обiгу цiнних паперiв на рахунках у цiнних паперах та iншi депозитарнi операцiї вiднесенi чинним законодавством до повноважень Зберiгача), бухгалтерiю (веде оперативний бухгалтерський та податковий облiк результатiв господарської дiяльностi Товариства). Змiни в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не вiдбувались.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходили.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Облiкова полiтика Товариства розроблена у вiдповiдностi до вимог фiнансового та податкового законодавства України. Метою облiкової полiтики Товариства є створення єдиних засад вiдображення факторiв господарської дiяльностi у фiнансовому, податковому та в управлiнському облiку. До сукупностi способiв ведення фiнансового облiку вiдносяться: - органiзацiйна форма бухгалтерської полiтики; - органiзацiя документообiгу; - система внутрiшньовиробничого облiку, звiтностi та конторолю; - технологiя обработки облiкової iнформацiї; - методи групування та оцiнки фактiв господарської дiяльностi, погашення вартостi активiв, визначення доходiв та витрат i т.д.; - застосування рахункiв бухгалтерського облiку та системи облiкових реєстраторiв; - iншi вiдповiдальнi способи, методи, прийоми. Товариство здiйснює дiяльнiсть у виключно у вiдповiдностi iз Статутом Товариства та Лiцензiйними умовами провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами та депозитарної дiяльностi зберiгача. Вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" система органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства надає клiєнтам для прийняття рiшень повну, правдиву та неупереджену iнформацiю про фiнансове становище, результати дiяльностi та рух грошових коштiв пiдприємства, здiйснює контроль за наявнiстю та рухом майна, використанням матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв у вiдповiдностi iз затвердженими нормами, нормативами, кошторисами, своєчасне попереджує негативнi явища в фiнансово-господарськiй дiяльностi, виявляє внутрiшньогосподарськi резерви. Введення бухгалтерського облiку Товариства здiйснюється з використанням спецiалiзованого програмного забезпечення (бухгалтерських програм). У вiдповiдностi до ст. 8 Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 р. №996-XIE з метою забезпечення єдиних методологiчних принципiв бухгалтерського облiку використовується Iнструкцiя "Про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, обов'язкiв та господарських операцiй пiдприємств та органiзацiй", яка затверджена Наказом Мiнфiну України вiд 30.11.1999 р. №291. Фiнансова звiтнiсть складається вiдповiдно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi". Бухгалтерський облiк основних засобiв здiйснюється вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 "Основнi засоби" iз врахуванням наступних особливостей: - на прибутковi основнi засобi заводиться iнвентарна картка; -введення в експлуатацiю оформлюється документарно "Акт введення в експлуатацiю ОЗ"; - нарахування амортизацiї ОЗ проводиться автоматизовано iз застосуванням податкового методу нарахування амортизацiї; - нарахування амортизацiї проводиться щомiсячно. Нарахування амортизацiї починається з мiсяця, наступного за мiсяцем, у якому об'єкт ОЗ став придатним для корисного використання (введення в експлуатацiю). Нарахування амортизацiї припиняється, починаючи з мiсяця, наступного за мiсяцем вибуття об'єкта ОЗ (виведення з експлуатацiї). Амортизацiя малоцiнних необоротних активiв нараховується в першому мiсяцi їх використання у розмiрi 100% їх вартостi. Вибуття з експлуатацiї проводиться за рiшенням комiсiї та формується документом "Акт вибуття ОЗ". Бухгалтерський облiк нематерiальних активiв здiйснюється вiдповiдно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 8 "Нематериальнi активи" з урахуванням таких особливостей: нарахування амортизацiї нематерiальних активiв здiйснюється лiнейним методом. Бухгалтерський облiк дебiторської заборгованостi здiйснюється у вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 10 "Дебiторська заборгованiсть". Облiк дебiторської заборгованостi здiйснюється з урахуванням таких особливостей: - поточна дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи та послуги визнається активом одночасно з визнанням доходу вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв, робiт, послуг та оцiнюється за первiсною вартiстю; - поточна дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги включається до пiдсумку балансу за чистою реалiзацiйною вартiстю. Для визначення чистої реалiзацiйної вартостi на дату балансу обчислюється величина резерву сумнiвних боргiв. Резерв сумнiвних боргiв створюється за принципами, визначеними Положенням про створення резерву сумнiвних боргiв. Величина резерву сумнiвних боргiв визначається, виходячи з класифiкацiї дебiторської заборгованостi. Бухгалтерський облiк фiнансових iнвестицiй здiйснюється iз застосуванням положень щодо їх первiсної оцiнки, оцiнки на дату балансу, облiку фiнансових iнвестицiй в асоцiйованi та дочiрнi пiдприємства, облiку фiнансових iнвестицiй для проведення спiльної дiяльностi вiдповiдно до вимог Положення (стандарту) 12 "Фiнансовi iнвестицiї". Ведення касових операцiй проводиться згiдно чинного законодавства. Лiмiт залишку готiвки в касi встановлюється згiдно п.5.4. роздiлу 5 "Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi України", яке затверджено постановою Правлiння НБУ вiд 15.12.2004 р. №637 та зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 13.01.2005 р. за № 40I10320. Згiдно внутрiшнiх документiв, Товариство самостiйно встановлює форми, системи i розмiри оплати працi та системи премiювання працiвникiв Товариства за результатами їх працi i забезпечує розмiр оплати працi найманих працiвникiв не менше мiнiмальної заробiтної плати ,встановленої законодавством України. Облiк доходiв здiйснюється з використанням принципiв вiдповiдностi методiв нарахування усiх доходiв, якi можуть бути достовiрно визначенi. Для забезпечення складання звiту про фiнансовi результати за формою, передбаченою П(С)БО 3 "Звiт про фiнансовi результати", облiк витрат Товариство веде за допомогою рахункiв класу 9 "Витрати дiяльностi". Нарахування та виплата заробiтної плати спiвробiтниками здiйснюється згiдно штатного розкладу. Методичне забезпечення положень Облiкової полiтики здiйснюється за допомогою внутрiшнiх нормативних документiв та положень, якi розроблюються вiдповiдно до правил облiкової полiтики та затверджуються наказами Виконавчого директора Товариства.
Текст аудиторського висновку Власникам цiнних паперiв, Керiвництву Приватного акцiонерного товариства "ПIВДЕННИЙ РЕГIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРНО-КОНВЕРТАЦIЙНИЙ ЦЕНТР "ФОНДОВИЙ Б.А.Н.К."

м. Одеса 30 сiчня 2012 року


Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) щодо фiнансової звiтностi
Приватного акцiонерного товариства "ПIВДЕННИЙ РЕГIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРНО-КОНВЕРТАЦIЙНИЙ ЦЕНТР "ФОНДОВИЙ Б.А.Н.К."
станом на 31.12.2011 року

ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ:

Повне найменування юридичної особи вiдповiдно до установчих документiв ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ПРОФАУДИТ"
Мiсцезнаходження юридичної особи 65033, м. Одеса, вул. Василя Стуса 2I1
Телефон (факс) юридичної особи (0482)734-01-39, 0675572567
Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фiрм, якi одноособово надають аудиторськi послуги, виданого Аудиторською палатою України № 4347 видане згiдно Рiшення Аудиторської палати України № 212I4 вiд 25.03.2010 р.
ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО ЕМIТЕНТА:
Повне найменування Приватне акцiонерне товариство "ПIВДЕННИЙ РЕГIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРНО-КОНВЕРТАЦIЙНИЙ ЦЕНТР "ФОНДОВИЙ Б.А.Н.К."
Код за ЄДРПОУ 22452796
Мiсцезнаходження 65033, м. Одеса, вул. Василя Стуса 2I1
Дата державної реєстрацiї Дата проведення державної реєстрацiї 27.03.2001 р.

Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту:

- договiр на проведення аудиту № 1-АI2012 вiд 12 сiчня 2012 року;
- дата початку проведення аудиту - 12 сiчня 2012 року;
- дата закiнчення проведення аудиту - 30 сiчня 2012 року .

Перелiк перевiреної фiнансової iнформацiї:

З метою вирiшення встановлених завдань, аудиторами проведено аудит фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства "ПIВДЕННИЙ РЕГIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРНО-КОНВЕРТАЦIЙНИЙ ЦЕНТР "ФОНДОВИЙ Б.А.Н.К." (Далi - ПрАТ "ПРДКЦ "ФОНДОВИЙ Б.А.Н.К.", Товариство), що додається, яка включає :
" Баланс станом на 31.12.2011 року;
" Звiт про фiнансовi результати за 2011 рiк;
" Звiт про рух грошових коштiв за 2011 рiк;
" Звiт про власний капiтал за 2011 рiк;
" Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2011 рiк;
" Стислий виклад суттєвих облiкових полiтик;
Аудиторська перевiрка проводилась за перiод з 01.01.2011 р. до 31.12.2011 р. суцiльним методом (каса, розрахунковий рахунок) та вибiрково (iншi рахунки) з використанням методiв документальної перевiрки, спiвставлення й оцiнки, тестування доказiв, якi пiдтверджують суми та розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах, включає оцiнювання застосованих принципiв бухгалтерського облiку та суттєвих облiкових оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, а також оцiнювання надання звiтiв у цiлому згiдно з МСА 500 "Аудиторськi докази".

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть стосовно складання та достовiрностi подання наданої до перевiрки звiтностi та документацiї, вiдповiдно до Статуту ПРАТ "ПРДКЦ "ФОНДОВИЙ Б.А.Н.К." та чинного законодавства України, та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає як необхiдний для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки, а саме:
- Виконавчий директор - Яриловець В.В.
Посада "Головний бухгалтер" у ПрАТ "ПРДКЦ "ФОНДОВИЙ Б.А.Н.К." вiдсутня. Ведення бухгалтерського облiку здiйснює бухгалтер - Дворнiкова А.П.

Вiдповiдальнiсть аудитора

Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.

Обсяг аудиторської перевiрки:

Аудиторами проведена перевiрка у вiдповiдностi з вимогами Законiв України "Про акцiонернi товариства", "Про цiннi папери та фондовий ринок", "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi", "Про аудиторську дiяльнiсть", "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", Рiшення ДКЦПФР №1360 вiд 29.09.2011 року "Про затвердження вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)" рiшення Аудиторської палати України вiд 18.04.2003 р. №122I2 "Про порядок застосування в Українi Стандартiв аудиту та етики Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв", Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, Податкового кодексу України, та iнших законодавчих та нормативних актiв. Концептуальною основою для проведення аудиторської перевiрки є Положення (стандарти) бухгалтерського облiку.
Висновок сформований у вiдповiдностi:
- з Рiшенням ДКЦПФР №1360 вiд 29.09.2011 року "Про затвердження вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)"та зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 28 листопада 2011 року за № 1358I20096;
- з вимогами Мiжнародних стандартiв аудиту №700 "Аудиторський висновок про фiнансову звiтнiсть", № 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора", № 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора".
В зв'язку з сутнiстю перевiрки, та притаманних аудиту обмежень, iснує ймовiрнiсть та можливiсть того, що окремi, навiть суттєвi вiдхилення (помилки, вiдмiнностi, тощо) можуть бути не виявленi в ходi перевiрки, за що у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА №200 п.21, МСА № 240, п.17), прийнятих АПУ в якостi нацiональних, аудитор вiдповiдальностi не несе.
Розмiр суттєвостi помилки з замовником не обговорювався, тому розмiр суттєвостi визначався у вiдношеннi до виявлених у ходi здiйснення аудиту вiдхилень згiдно професiйного судження аудитора та вiдповiдно вимог стандарту МСА 320 "Суттєвiсть при плануваннi та проведеннi аудиту".

Висловлення думки щодо розкриття iнформацiї за видами активiв
вiдповiдно до встановлених нормативiв

Аудиторами перевiрено та проаналiзовано надану товариством фiнансову iнформацiю за видами активiв вiдповiдно до встановлених нормативiв, зокрема Нацiональних Положень (Стандартiв) бухгалтерського облiку та Мiжнародних стандартiв аудиту.
На пiдставi отриманих при перевiрцi даних, констатуємо:
- з метою забезпечення єдиних принципiв i процедур щодо вiдображення поточних господарських операцiй в облiку та складаннi фiнансової звiтностi, Наказом Виконавчого директора затверджено облiкову полiтику ПРАТ "ПРДКЦ "ФОНДОВИЙ Б.А.Н.К.";
- бухгалтерський облiк у товариствi ведеться за журнально-ордерною та автоматизованою системою рахiвництва;
- вибiрковим спiвставленням даних первиних документiв iз записами на рахунках синтетичного та аналiтичного облiку, Головною книгою, оборотними вiдомостями i даними фiнансової звiтностi розбiжностей не виявлено.
Необоротнi активи товариства станом на 31.12.2011 року становлять 342 тис. грн. та складаються з:
- Нематерiальних активiв, якi знайшли вiдображення у ряд. 010 балансу "Нематерiальнi активи" та Примiтках до рiчної фiнансової звiтностi за 2011 рiк, по залишковiй вартостi i облiковуються за Д-том балансового рахунку 12 "Нематерiальнi активи" у сумi 4 тис.грн. Загальна первiсна вартiсть нематерiальних активiв товариства станом на 31.12.2011 року складає 4 тис.грн.
Амортизацiя товариством у перевiряємому перiодi не нараховувалась, у зв'язку з їх невикористанням.
- Основних засобiв, якi знайшли вiдображення у ряд. 030 балансу "Основнi засоби" та Примiтках до рiчної фiнансової звiтностi за 2011 рiк по залишковiй вартостi у сумi 6 тис.грн.
Облiк основних засобiв ведеться товариством у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО №7 "Основнi засоби" пооб'єктно за їх первiсною вартiстю за Д-том субрахункiв балансового рахунку 10 "Основнi засоби". Сукупна первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2011 року складає 139 тис.грн.
Товариством як спосiб нарахування амортизацiї основних засобiв до 01.04.2011 року було обрано норми i способи амортизацiї основних засобiв, передбаченi податковим методом, а з 01.04.2011 року, вiдповiдно до вимог Податкового Кодексу України було обрано прямолiнiйний метод.
Знос основних засобiв нараховано у сумi 133 тис.грн. i обчислено за К-том балансового рахунку 13 "Знос (амортизацiя) необоротних активiв". Метод нарахування зносу основних засобiв вiдповiдає вимогам П (С)БО №7 "Основнi засоби".
Вибiркова перевiрка операцiй з руху основних засобiв в цiлому пiдтверджує правильнiсть вiдображення цих операцiй у бухгалтерському i податковому облiку.
В результатi вибiркового спiвставлення даних синтетичного та аналiтичного облiку, показникiв бухгалтерських регiстрiв та фiнансової звiтностi суттєвих вiдхилень не виявлено.
Вибiр методики облiку операцiй з основними засобами в основному вiдповiдає Положенням (стандартам) бухгалтерського облiку, Плану рахункiв активiв, капiталу, зобов'язань та господарських операцiй.
Станом на 31.12.2011 року оборотнi активи товариства облiковуються у сумi 7017 тис.грн. та складаються з:
- Дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги, яка склала 66 тис. грн., що вiдповiдно вiдображено у ряд. 160 балансу товариства та Примiтках до рiчної фiнансової звiтностi за 2011 рiк.
Величина резерву сумнiвних боргiв визначається методом застосування коефiцiєнта сумнiвностi. Резерв сумнiвних боргiв товариством у звiтному перiодi не нараховувався, що не вiдповiдає вимогам П(С)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть".
Поточнi фiнансовi iнвестицiї станом на 31.12.2011 року облiковується у ряд. 220 балансу товариства у сумi 6921 тис. грн. та вiдображенi у Примiтках до рiчної фiнансової звiтностi за 2011 рiк.
Грошовi кошти та їх еквiваленти:
Облiк касових операцiй здiйснюється товариством у вiдповiдностi з вимогами чинного законодавства. На пiдставi розрахунку про встановлення лiмiту залишку готiвки в касi (Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в Українi, затверджене Постановою Правлiння НБУ 15.12.2004р. № 637 зi змiнами та доповненнями) Наказом Виконавчого директора ПРАТ "ПРДКЦ "ФОНДОВИЙ Б.А.Н.К." встановлено лiмiт залишку готiвки в касi товариства. Перевищення лiмiту залишку готiвки в касi товариства у звiтному перiодi не встановлено. Залишок коштiв у касi товариства станом на 31.12.2011 року вiдсутнiй.
Облiк руху коштiв на поточних рахунках в банкiвських установах товариство здiйснює на субрахунках балансового рахунку 31 "Рахунки в банках". Надходження коштiв на поточнi рахунки документально пiдтверджено.
Залишок коштiв на поточних рахунках в нацiональнiй валютi в банкiвських установах станом на 31.12.2011 року складає 30 тис.грн. та облiковується за Д-том субрахункiв 311 "Поточнi рахунки в нацiональнiй валютi", що вiдповiдно визначено в ряд.230 балансу товариства.
На нашу думку, перевiрена iнформацiя щодо активiв ПРАТ "ПРДКЦ "ФОНДОВИЙ Б.А.Н.К." станом на 31.12.2011 року визначена без суттєвих перекручень, вiдповiдає Положенням (Стандартам) бухгалтерського облiку, достовiрно вiдображена у фiнансовiй звiтностi товариства.

Висловлення думки щодо розкриття iнформацiї про зобов'язання
вiдповiдно до встановлених нормативiв

Аудиторами перевiрено та проаналiзовано надану фiнансову iнформацiю про зобов'язання товариства до встановлених нормативiв, зокрема Нацiональних Положень (Стандартiв) бухгалтерського облiку.
При перевiрцi встановлено, що:
Поточнi зобов'язання станом на 31.12.2011 року складають 33 тис. грн., з них:
- Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги складає 22 тис. грн. та вiдповiдно вiдображена в ряд. 530 балансу товариства;
- Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом - 2 тис. грн., що вiдповiдно вiдображено у ряд. 550 балансу товариства;
- Поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi - 3 тис. грн., що вiдповiдно вiдображено у ряд. 580 балансу товариства;
- Iншi поточнi зобов'язання - 6 тис. грн., що вiдповiдно вiдображено у ряд. 610 балансу товариства.
Облiк кредиторської заборгованостi товариством здiйснюється у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО № 11 "Зобов'язання".
Вибiрковою перевiркою розрахункiв iз нарахування заробiтної плати, нарахувань та утримань iз зарплати, вiдхилень вiд вимог чинного законодавства не виявлено.
Кредиторської заборгованностi, по якiй вийшов строк позову, товариство не має.
Валюта балансу станом на 31.12.2011 року складає 7403 тис. грн.
На нашу думку, перевiрена iнформацiя щодо розмiру зобов'язань ПРАТ "ПРДКЦ "ФОНДОВИЙ Б.А.Н.К." станом на 31.12.2011 року визначена без суттєвих перекручень, вiдповiдає Положенням (Стандартам) бухгалтерського облiку, достовiрно вiдображена у фiнансовiй звiтностi товариства.

Висловлення думки щодо розкриття iнформацiї про формування та використання власного капiталу ПРАТ "ПРДКЦ "ФОНДОВИЙ Б.А.Н.К."
вiдповiдно до встановлених нормативiв

Власний капiтал ПРАТ "ПРДКЦ "ФОНДОВИЙ Б.А.Н.К." станом на 31.12.2011 року облiковується у сумi 7370 тис.грн., у т.ч.:
· статутний капiтал - 7000 тис. грн.;
· додатково вкладений капiтал - 810 тис. грн.;
· непокритий збиток - 440 тис. грн.
Статутний капiтал станом на 31.12.2011 р. складає 7000 тис. грн. та вiдповiдно облiковується у ряд. 300 балансу товариства.
Додатково вкладений капiтал станом на 31.12.2011 року облiковується у ряд. 330 балансу товариства у сумi 810 тис. грн.
Резервний капiтал станом на 31.12.2011 року вiдсутнiй.
Непокритий збиток товариства облiковується у сумi 440 тис.грн. за К-том балансового рахунку 44 "Нерозподiленi прибутки (непокритi збитки)", вiдповiдно вiдображений у ряд.350 балансу товариства.
Аудиторами проаналiзовано наданi установчi документи ПРАТ "ПРДКЦ "ФОНДОВИЙ Б.А.Н.К.", а саме:
- Статут (нова редакцiя) зi змiнами, зареєстрованими 07.07.2011 р. Державним реєстратором Виконавчого комiтету Одеської мiської ради Одеської областi № 15561050023000531.
- Положення та iншi документи товариства.
Приватне акцiонерне товариство "ПРДКЦ "ФОНДОВИЙ Б.А.Н.К." пере найменовано з Закритого акцiонерного товариства "ПРДКЦ "ФОНДОВИЙ Б.А.Н.К.", на виконання вимог абзацу першого пункту п'ятого роздiлу ХVII "Прикiнцевi та перехiднi положення" Закону України "Про акцiонернi товариства". Приватне акцiонерне товариство "ПРДКЦ "ФОНДОВИЙ Б.А.Н.К." створене згiдно з Цивiльним кодексом України, Законами України "Про господарськi товариства", "Про цiннi папери та фондовий ринок", "Про нацiональну депозитарну систему та особливостi електронного обiгу цiнних паперiв в Українi" та iншими законодавчими та нормативними актами України.
На пiдставi вищевказаних документiв констатуємо, що статутний капiтал ПРАТ "ПРДКЦ "ФОНДОВИЙ Б.А.Н.К." становить 7 000 000,00 (сiм мiльйонiв гривень 00 копiйок) гривень та розподiлений на 700 000 (сiмсот тисяч ) штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 10,00 (десять гривень 00 копiйок) гривень кожна.
Розмiр статутного капiталу товариства визначений засновниками згiдно iз установчими документами. Данi про величину власного капiталу ПРАТ "ПРДКЦ "ФОНДОВИЙ Б.А.Н.К.", що вiдображенi в Балансi станом на 31.12.2011 р., пiдтверджуються даними облiкових реєстрiв та кореспондують з вiдомостями Звiту про власний капiтал за 2011 р.
Форма iснування - бездокументарна.
Послуги щодо обслуговування випуску цiнних паперiв емiтента, iснуючих у бездокументарнiй формi станом на 31.12.2010 р. надавались ПрАТ "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв" (Код ЄДРПОУ 35917889, 04107, м. Київ, вул. Тропiнiна, 7-Г, Лiцензiя на провадження професiйної дiяльностi серiї АВ №498004 вiд 19.11.2009 р.), згiдно укладеної угоди.
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску цiнних паперiв № 102I1I11 зареєстроване Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 15.02.2011 року, видане - 04.10.2011 р.
ПРАТ "ПРДКЦ "ФОНДОВИЙ Б.А.Н.К." протягом перевiряємого перiоду дiй щодо випуску та розмiщення iпотечних облiгацiй, розмiщення проспекту емiсiї iпотечних облiгацiй не проводило, iпотечного покриття iпотечних облiгацiй не створювало.
На нашу думку, керiвництву ПРАТ "ПРДКЦ "ФОНДОВИЙ Б.А.Н.К." необхiдно створити резервний капiтал товариства. В останньому перевiрена iнформацiя про формування та розмiр власного капiталу ПРАТ "ПРДКЦ "ФОНДОВИЙ Б.А.Н.К." станом на 31.12.2011 року вiдповiдає Положенням (Стандартам) бухгалтерського облiку, справедлива та достовiрна.


Висловлення думки щодо вiдповiдностi вартостi чистих активiв вимогам чинного законодавства

Вiдповiдно до вимог чинного законодавства, а саме частинi третiй статтi 155 Цивiльного кодексу України (стосовно акцiонерних товариств), вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства - величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми зобов'язань товариства, прийнятих до розрахунку. Розрахунок визначення вартостi чистих активiв складається за даними бухгалтерської звiтностi вiдповiдно до П(С)БО №2 "Баланс". Вартiсть чистих активiв ПРАТ "ПРДКЦ "ФОНДОВИЙ Б.А.Н.К." станом на 31.12.2011 року становить 7370 тис.грн.; Статутний капiтал - 7000 тис. грн. тобто, вартiсть чистих активiв товариства є бiльшою за розмiр Статутного капiталу ПРАТ "ПРДКЦ "ФОНДОВИЙ Б.А.Н.К.".
На нашу думку ПРАТ "ПРДКЦ "ФОНДОВИЙ Б.А.Н.К." дотримується вимог чинного законодавства України.


Висловлення думки щодо наявностi суттєвих
невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю та iншою iнформацiєю,
що розкривається емiтентом цiнних паперiв та
подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю

У звязку з тим, що аудиторська перевiрка ПРАТ "ПРДКЦ "ФОНДОВИЙ Б.А.Н.К." передує датi пiдготовки рiчного звiту Товариства, аудитори не мали можливостi встановити наявнiсть будь-яких невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю та рiчним звiтом ПРАТ "ПРДКЦ "ФОНДОВИЙ Б.А.Н.К.".


Висловлення думки аудитора щодо фiнансових звiтiв та результату фiнансово - господарської дiяльностi ПРАТ "ПРДКЦ "ФОНДОВИЙ Б.А.Н.К."

Фiнансова звiтнiсть товариством складена у вiдповiдностi до ст.ст. 11-14 Закону України "Про бухгалтерську та фiнансову звiтнiсть" та П(С)БО 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi".
Данi фiнансової звiтностi ПРАТ "ПРДКЦ "ФОНДОВИЙ Б.А.Н.К." реальнi, точнi та вiдповiдають вимогам чинного законодавства.
У звiтному перiодi згiдно узагальненiй iнформацiї про доходи та витрати Ф.2 "Звiт про фiнансовi результати за 2011 рiк", результатом фiнансово-господарської дiяльностi товариства за звiтний перiод є збиток у сумi 30 тис.грн.
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) товариства - це результат дiяльностi товариства, рiзниця мiж його доходами i витратами у перевiряємому перiодi. Непокритий збиток ПРАТ "ПРДКЦ "ФОНДОВИЙ Б.А.Н.К." станом на 31.12.2011 року складає 30 тис.грн.
Данi вибiркової перевiрки пiдтверджують правильнiсть визначення доходiв товариства згiдно вимог податкового законодавства, а саме, Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств", затвердженого 22.05.1997 року за № 283I97.
Визнання, класифiкацiя та оцiнка доходiв пiдприємства здiйснюється на пiдставi П(C)БО 15 "Доходи". Визнання та склад витрат пiдприємства здiйснюється згiдно П(С)БО 16 "Витрати".
При проведеннi перевiрки правильностi формування фiнансового результату товариства за 2011 рiк за даними фiнансової звiтностi з вiдповiдною iнформацiєю бухгалтерського облiку суттєвих вiдхилень та перекручень не виявлено.
На нашу думку, перевiрена iнформацiя щодо фiнансових звiтiв та результату фiнансово-господарської дiяльностi ПРАТ "ПРДКЦ "ФОНДОВИЙ Б.А.Н.К." станом на 31.12.2011 року вiдповiдає Положенням (Стандартам) бухгалтерського облiку, справедлива та достовiрна.

Висловлення думки щодо розкриття iнформацiї про виконання значних правочинiв та дiї,
якi вiдбуваючись протягом звiтного року могли вплинути на фiнансово-господарський стан ПРАТ "ПРДКЦ "ФОНДОВИЙ Б.А.Н.К."

Позику (кредит) на суму, що перевищує 25% активiв товариство у перевiряємому перiодi не отримувало.
Рiшення товариством про утворення, припинення його фiлiй, представництв не приймалось.
Порушення справи про банкрутство товариства, внесення ухвали про його санацiю в 2011 роцi не було.
ПРАТ "ПРДКЦ "ФОНДОВИЙ Б.А.Н.К." у звiтному перiодi було збiльшено статутний капiтал на 6 000 000,00 грн.
Вищим органом товариства рiшень про зменшення розмiру статутного капiталу, припинення, банкрутство у звiтному перiодi не приймалось.
ПРАТ "ПРДКЦ "ФОНДОВИЙ Б.А.Н.К." у 2011 роцi не приймалось рiшень про вчинення значних правочинiв.
На нашу думку, перевiрена iнформацiя про дiї, якi вiдбувались протягом звiтного року, позитивно вплинули на фiнансово-господарський стан ПРАТ "ПРДКЦ "ФОНДОВИЙ Б.А.Н.К.".


Висловлення думки щодо стану корпоративного управлiння ПРАТ "ПРДКЦ "ФОНДОВИЙ Б.А.Н.К.", у тому числi стан внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства"

16 березня 2011 року ПРАТ "ПРДКЦ "ФОНДОВИЙ Б.А.Н.К." було проведено рiчнi загальнi збори акцiонерiв.
02 вересня 2011 року ПРАТ "ПРДКЦ "ФОНДОВИЙ Б.А.Н.К." було проведено позачерговi загальнi збори акцiонерiв, на яких було прийняте рiшення про внесення змiн до Статуту товариства, у зв'язку зi збiльшення розмiру статутного капiталу.
У ПРАТ "ПРДКЦ "ФОНДОВИЙ Б.А.Н.К." вiдсутня спецiальна посада або вiддiл, що вiдповiдає за роботу з акцiонерами.
У ПРАТ "ПРДКЦ "ФОНДОВИЙ Б.А.Н.К." є ревiзор, який має повноваження вiдповiдно до внутрiшнiх документiв Товариства.
У ПРАТ "ПРДКЦ "ФОНДОВИЙ Б.А.Н.К." створена наглядова рада, яка складається з двох осiб. Наглядова рада Товариства має повноваження вiдповiдно до внутрiшнiх документiв Товариства.
У ПРАТ "ПРДКЦ "ФОНДОВИЙ Б.А.Н.К." вiдсутнiй власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управлiння.
У ПРАТ "ПРДКЦ "ФОНДОВИЙ Б.А.Н.К." вiдсутня посада внутрiшнього аудитора або служба внутрiшнього аудиту Товариства.
На нашу думку, ПРАТ "ПРДКЦ "ФОНДОВИЙ Б.А.Н.К." необхiдно пiдвищити рiвень корпоративного управлiння для забезпечення ефективної дiяльностi товариства, належної уваги до iнтересiв акцiонерiв та рiвноваги впливу та балансу iнтересiв учасникiв корпоративних вiдносин.

Висловлення думки щодо iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства

Вiдповiдно до МСА 240 та МСА 315 аудитор повинен iдентифiкувати й оцiнити ризики суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства на рiвнi фiнансової звiтностi та на рiвнi тверджень для класiв операцiй, залишкiв на рахунках i розкриття iнформацiї.
На нашу думку, припущення не застосовне за обставин завдання, нами не iдентифiковано визнання доходiв як ризик суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства, фiнансова звiтнiсть ПРАТ "ПРДКЦ "ФОНДОВИЙ Б.А.Н.К." у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства чи помилки.

Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки

Ми не спостерiгали за iнвентаризацiєю активiв (необоротних активiв) Товариства станом на 31.12.2011 року, в зв'язку з чим не можемо висловити безумовно-позитивну думку вiдносно всiх показникiв фiнансової звiтностi Товариства. Однак вiдмiчене обмеження має незначний вплив на рiчну фiнансову звiтнiсть i на стан справ в цiлому.
Також облiковою полiтикою Товариства не передбачено нарахування резерву сумнiвних боргiв, що не вiдповiдає вимогам П(С)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть".
Не створювались забезпечення для вiдшкодування наступних (майбутнiх) витрат: на виплату вiдпусток працiвникам, виконання гарантiйних зобов'язань та iн., що не вiдповiдає вимогам П(С)БО 11 "Зобов'язання".

ВИСЛОВЛЕННЯ ДУМКИ:

На нашу думку, за винятком впливу питань, про якi йдеться у параграфi "Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки", перевiрена фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПРАТ "ПРДКЦ "ФОНДОВИЙ Б.А.Н.К." станом на 31.12.2011 року, його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату та вiдповiдає нормативним вимогам щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi.
Вважаємо, що проведена аудиторська перевiрка забезпечує обгрунтовану пiдставу для висловлення умовно-позитивної аудиторської думки.Директор
ТОВ "ПРОФАУДИТ" Т.В. Кравченко
ТОВАРИСТВО
З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ПРОФАУДИТ"
Адреса: Україна, 65033, вул. Василя Стуса, буд. 2I1
Код за ЄДРПОУ: 36921215
Банкiвськi реквiзити:
рIр 26009240427 в АТ "Райффайзен Банк Аваль" м. Київ, МФО 380805
Контакти: телефонIфакс: (048) 734-01-39
E-mail:profaudi@ukr.net, адреса веб- сайту: prof-audit.com.ua

Показники фiнансового стану ПРАТ "ПРДКЦ "ФОНДОВИЙ Б.А.Н.К."
N
зIп Показники Формула розрахунку показника фiнансового стану акцiонерного товариства Формула розрахунку оптимальне значення критичне значення Фактично за 2011 рiк Висновки
1 Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi К1 = (Грошовi кошти + Грошовi еквiваленти) I поточнi зобов'язання ф. 1 (ряд. 220 + ряд. 230 + ряд. 240)
---------
ф. 1 ряд. 620 0,25- 0,35 менше 0,25 210 Характеризує готовнiсть пiдприємства негайно погасити короткострокову заборгованiсть. Позитивне значення показника.
2 Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) К2 = (оборотнi активи) : поточнi зобов'язання ф. 1 ряд. 260
---------
ф. 1 ряд. 620 2 1 212 Характеризує достатнiсть оборотних коштiв для погашення поточних зобов'язань. Позитивне значення показника.
3 Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або платоспроможностi, або автономiї) К3 = Власний капiтал :Вартiсть майна (пiдсумок активу балансу) ф. 1 ряд. 380
----------
ф. 1 ряд. 280 бiльше 0,5 0,5 1 Характеризує питому вагу власного капiталу в загальнiй вартостi коштiв iнвестованих в його дiяльнiсть. Оптимальне значення показника.
4 Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування) К4 =(забезпечення наступних витрат i цiльове фiнансування + довгостроковi збов'язання + поточнi зобов'язання + доходи майбутнiх перiодiв) : Власний капiтал ф. 1 (ряд. 430+ ряд.480 + ряд.620 +ряд.630)
---------
ф. 1 ряд. 380 0,5 1
0,004
Характеризує залежнiсть пiдриємства вiд залучених засобiв. Вiдповiдає нормативу.
ВИСЛОВЛЕННЯ ДУМКИ АУДИТОРА ЩОДО ФIНАНСОВОГО СТАНУ ПРАТ "ПРДКЦ "ФОНДОВИЙ Б.А.Н.К."
Аудитор констатує, що фiнансовий стан за перiод, що перевiрявся, стiйкий, пiдприємство є платоспроможним, лiквiдним та має достатню кiлькiсть власних оборотних коштiв для погашення поточних зобов'язань. Безперервне iснування ПРАТ "ПРДКЦ "ФОНДОВИЙ Б.А.Н.К." свiдчить про стабiльнiсть його дiяльностi та можливiсть безупинного функцiонування як суб'єкта господарювання.
Директор ТОВ "ПРОФАУДИТ" Т.В. Кравченко
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Iнформацiя про основнi види продукцiї або послуг, що їх виробляє чи надає емiтент: Емiтент не являється виробничим пiдприємством та не виробляє нiякої продукцiї. Емiтент є професiйним учасником фондового ринку та здiйснює професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку, а саме професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв та професiйну дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами (брокерська, дилерська, андерайтинг). Емiтент надає наступнi послуги:
- Депозитарнi послуги зберiгача: адмiнiстративнi операцiї (депозитарнi операцiї з вiдкриття рахункiв у цiнних паперах, внесення змiн до анкети рахунку, закриття рахункiв у цiнних паперах, змiни способу зберiгання цiнних паперiв та iнших змiн, не пов'язаних зi змiною залишкiв цiнних паперiв на рахунках у цiнних паперах); Облiковi операцiї (депозитарнi операцiї з ведення рахункiв у цiнних паперах та вiдображення операцiй з цiнними паперами, наслiдком яких є змiна кiлькостi цiнних паперiв на рахунках у цiнних паперах, встановлення або зняття обмежень щодо їх обiгу, а також змiна мiсця зберiгання (знаходження) депозитарних активiв, операцiї зарахування, списання, переказу, перемiщення цiнних паперiв.); Iнформацiйнi операцiї (видача виписок i довiдок з рахунку у цiнних паперах та iншої iнформацiї щодо операцiй депонентiв або клiєнтiв з рахунками у цiнних паперах вiдповiдно до вимог "Положення про депозитарну дiяльнiсть" та умов договорiв, укладених депонентами, клiєнтами зi зберiгачем, надання акцiонеру iнформацiї про включення його до перелiку акцiонерiв, якi мають право брати участь у загальних зборах).
- Послуги торговця цiнними паперами: брокерськi послуги при купiвлiIпродажу цiнних паперiв за дорученням та за рахунок Клiєнта (акцiї, облiгацiї та iн.) на органiзованому та неорганiзованому ринках цiнних паперiв України; продаж пакетiв цiнних паперiв Клiєнтiв на бiржi; проведення операцiй на вексельному ринку (посередницька дiяльнiсть); придбання акцiй (акумуляцiя дрiбних та середнiх пакетiв акцiй на вторинному ринку) у фiзичних i юридичних осiб для формування великих (контрольних та блокуючих) пакетiв акцiй вiдповiдно до вимог Клiєнта; придбання цiнних паперiв на тендерах, конкурсах, аукцiонах; скупка акцiй українських емiтентiв у населення за дорученням Клiєнта; Андеррайтинг - розмiщення цiнних паперiв торговцем цiнними паперами за дорученням, вiд iменi та за рахунок емiтента; надання консультацiй емiтентам щодо розмiщення цiнних паперiв цих емiтентiв.
Перспективнiсть виробництва окремих товарiв, виконання робiт та надання послуг: Iнформацiя щодо перспективностi виробництва окремих послуг вiдсутня у зв'язку з тим, що Емiтент не являється виробничим пiдприємством та не виробляє нiякої продукцiї. Щодо перспективностi виконання робiт та надання послуг можна зазначити наступне: у зв'язку з тим, що не всi Емiтенти (акцiонернi товариства) привели свою дiяльнiсть до норм дiючого законодавства, а саме закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" та Закону України "Про акцiонернi товариства" можна передбачити, що попит на професiйнi послуги зберiгача цiнних паперiв, якi необхiднi Емiтентам при переведеннi цiнних паперiв з документарної форми iснування у бездокументарну форму протягом наступних декiлькох рокiв буде високий. Щодо перспективностi надання послуг торговця цiнними паперами можна зазначити, що протягом останнiх рокiв спостерiгається тенденцiя розвитку з торгiвлi цiнними паперами на органiзованих ринках України (на бiржах) та поступове i незупинне зростання обсягiв торгiв та використання нових фiнансових iнструментiв, ринкiв, що реалiзовуються на бiржах, що надає можливiсть висловлювати думку про значнi перспективи щодо виконуємих торговцем цiнними паперами робiт та надаваємих послуг у майбутньому.
Залежнiсть вiд сезонних змiн вiдсутня
Основнi ринки збуту та основнi клiєнти: Основним ринком збуту надаваємих Емiтентом послуг є Фондовий ринок України. Основними клiєнтами, якi користуються послугами, що надає Емiтент - є акцiонернi товариства, якi розташованi в Одеському регiонi (мiсто Одеса, Одеська область), а також фiзичнi та юридичнi особи резиденти та нерезиденти України.
Основнi ризики в дiяльностi емiтента, заходи емiтента щодо зменшення ризикiв, захисту своєї дiяльностi та розширення виробництва та ринкiв збуту: Основними ризиками в дiяльностi Емiтента є: зниження конкуренцiї в економiцi, централiзацiя ресурсiв, а також неотримання Україною кредитiв МВФ та пiдвищення вартостi мiжнародних позик; вiдсутнiсть комфортних та зрозумiлих правил для роботи iнвесторiв; вiдсутнiсть дiєвих механiзми для стимулювання фондового ринку, в тому числi i податкових; зосередження основної лiквiдностi українського ринку акцiй в паперах найбiльших емiтентiв, невелика кiлькiсть привабливих емiтентiв; вплив зовнiшнiх факторiв свiтової економiки та внутрiполiтична ситуацiя в Українi. Для зменшення ризикiв емiтент здiйснює заходи для своєчасного виявлення ризикiв та спiвставлення рiвня ризикiв з рiвнем доходностi операцiй, у своїй дiяльностi емiтент використовує заходи диверсифiкацiї, лiмiтування та хеджування фiнансових ризикiв.
Про канали збуту й методи продажу, якi використовує емiтент: Емiтент використовує, як прямi (надання послуг вiд Емiтента до споживачiв (клiєнтiв) без використання незалежних посередникiв) так i непрямi канали (Надання послуг вiд Емiтента через незалежного учасника ринку до споживача (клiєнта)). Основним методом продажу послуг, що надає Емiтент є укладення договорiв предметом яких є надання депозитарних послуг зберiгача цiнних паперiв та послуг з торгiвлi цiнними паперами.
Про джерела сировини, їх доступнiсть та динамiку цiн: Емiтент не являється виробничим пiдприємством та не виробляє нiякої продукцiї тому не має можливостi надати iнформацiю про джерела сировини їх доступнiсть та динамiку цiн у зв'язку з її вiдсутнiстю.
Iнформацiя про особливостi стану розвитку галузi виробництва, в якiй здiйснює дiяльнiсть емiтент, рiвень впровадження нових технологiй, нових товарiв, його положення на ринку: Емiтент не здiйснює дiяльнiсть в галузi виробництва. Емiтент є професiйним учасником фондового ринку та здiйснює професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку. Щодо стану фондового ринку в України можна висловити наступну думку: На сьогоднi як на законодавчому, так i на органiзацiйно-iнституцiйному рiвнях реалiзована переважна бiльшiсть заходiв, зазначених у вiдповiдних нормативно-правових актах щодо розвитку фондового ринку України. Деякi заходи все ще очiкують на реалiзацiю. Це такi, як запровадження нових iнструментiв на фондовому ринку; зосередження торгiв цiнними паперами на фондових бiржах; консолiдацiя бiржової системи; централiзацiя депозитарної системи. Нагальнi проблеми, що iснують на фондовому ринку України i заважають його подальшому розвитку - це низька лiквiднiсть та капiталiзацiя, масштабний дефiцит внутрiшнiх грошових ресурсiв для iнвестицiй, низька частка бiржового сегменту ринку, недостатнє законодавче регулювання цiноутворення, обмежена кiлькiсть лiквiдних та iнвестицiйно привабливих фiнансових iнструментiв, висока фрагментарнiсть бiржової та депозитарної структури. Всi вони є прямим вiдображенням посткризового перiоду, який наразi переживає український фондовий ринок. Положення Емiтента на ринку не є монопольним.
Iнформацiя про конкуренцiю в галузi, про особливостi продукцiї (послуг) емiтента: Протягом звiтного перiоду конкуренцiя у сферi надання професiйних послуг на фондовому ринку, а саме депозитарних послуг та послуг з торгiвлi цiнними паперами, значно зросла. Протягом 2011 року кiлькiсть професiйних учасникiв, що надають аналогiчнi послуги збiльшилась приблизно на 50% вiд рiвня попереднiх рокiв.
Перспективнi плани розвитку емiтента: протягом майбутнiх перiодiв Емiтент планує збiльшити об'єм надаваємих послуг за рахунок залучення нових клiєнтiв та бiльш якiсного та ефективного надання послуг iснуючим клiєнтам.
Кiлькiсть постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв в загальному об'ємi постачання: Емiтент не являється виробничим пiдприємством та виробляє нiякої продукцiї тому та не має постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв в загальному об'ємi постачання.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування За останнi п'ять рокiв емiтент не здiйснював значних придбань або вiдчуження активiв. Товариство не планує значних iнвестицiй або придбань, пов'язаних з господарською дiяльнiстю.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Термiни та умови використання основних засобiв( за основними групами):Основнi засоби утримуються пiдприємством для використання у господарчiй дiяльностi. Термiн використання основних засобiв( за основними групами): будiвлi- вiд 240 мiсяцiв, споруди-вiд 180 мiсяцiв, машини та обладнання -вiд 60 мiсяцiв транспортнi засоби-вiд 60 мiсяцiв, передавальнi пристрої-вiд 120 мiсяцiв,iншi засоби- вiд 48 мiсяцiв.
Основнi засоби використовуються за їх функцiональним призначенням.. Первiсна вартiсть на початок року основних засобiв -139 тис грн., ступiнь зносу - 87,05 %,первiсна вартiсть на кiнець перiоду основних засобiв 139 тис.грн, ступiнь зносу 95,68%. Ступiнь використання майна -100%. Обмежень на використання майна товариство немає. У звiтному роцi суттєвi змiни вартостi вiдсутнi: нарахована амортизацiя 5 тис.грн., придбання - 0 тис. грн.. вибуття основних засобiв у 2011 роцi вiдсутнi. Нарахування зносу (амортизацiї) здiйснюється вiдповiдно до наказу про облiкову полiтику прямолiнiйним методом. Будь-яких значних правочинiв Емiтента щодо основних засобiв протягом звiтного перiоду не було.
Виробничi потужностi та ступiнь використання обладнання: Аналiтичний та синтетичний облiк основних засобiв ведеться згiдно чинного законодавства. Використання основних засобiв здiйснюється за їх функцiональним призначення. Ступiнь використання основних засобiв - 100%
Спосiб утримання активiв, мiсцезнаходження основних засобiв. Утримання основних засобiв здiйснюється за рахунок власних коштiв. Мiсцезнаходження основних засобiв: (Україна, м. Одеса, вул. Василя Стуса, буд. 2I1).
Екологiчнi питання, що можуть позначитися на використаннi активiв пiдприємства: Утримання активiв не призводить до жодних негативних екологiчних наслiдкiв.
Емiтент не має жодних планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв тому iнформацiя про характер та причини таких планiв, суми видаткiв, в тому числi вже зроблених, опис методу фiнансування, прогнознi дати початку та закiнчення дiяльностi та очiкуване зростання виробничих потужностей пiсля її завершення вiдсутня.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Недосконалiсть законодавства у сферi регулювання дiяльностi на ринку цiнних паперiв. Вiдсутнiсть
розвиненої мережi iнституцiйних iнвесторiв. Низький рiвень участi населення в дiяльностi фондового ринку. Недовiра населення до ринку цiнних паперiв, що обумовлюється негативним досвiдом у минулому, нестабiльнiстю
полiтичної ситуацiї, недовiрою до держави; низька iнформованiсть населення про можливостi ринку цiнних паперiв; брак коштiв для вкладання внаслiдок низького рiвня доходiв населення; низький рiвень прибутковостi вкладень у цiннi папери iз точки зору населення; низька iнформованiсть населення про ризики i заходи їх уникнення тощо.Вiдсутнiсть єдиного закону, який регулював би випуск та обiг усiх видiв цiнних паперiв i питання професiйної дiяльностi на ринку фiнансових iнструментiв, депозитарного обслуговування, регулювання ринку фiнансових iнструментiв.
Товариства є залежним вiд законодавчих або економiчних обмежень.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства Фактiв виплати штрафних санкiiй протягом звiтного перiоду не було.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Фiнансування дiяльностi емiтента здiйснюється за рахунок власних коштiв. Джерелом формування фiнансових ресурсiв є доходи вiд послуг, що надаються Товариством(депозитарнi послуги зберiгача цiнних паперiв, послуги торговця цiнними паперами). Робочого капiталу достатньо для забезпечення поточних виробничих потреб емiтента.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів Товариство не має укладених, але не виконаних договорiв, тому iнформацiя про очiкуванi прибутки вiд виконання цих договорiв вiдсутня.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Збiльшення клiєнтської бази та обсягiв депозитарних активiв. Удосконалення системи розрахункiв за принципом - поставка проти платежу по бiржових угодах. Розвиток програмно-технiчного комплексу з метою збiльшення конкурентноспроможностi. Серед iстотних факторiв, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому можна видiлити: Змiни у законодавствi щодо здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку, погiршення платоспроможностi клiєнтiв, що користуються послугами Емiтента.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок Емiтент не має полiтики щодо дослiджень та розробок, витрат на дослiдження та розробку за звiтний рiк не було.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Судових справ, стороною в яких виступає емiтент, його дочiрнi пiдприємства або його посадовi особи немає.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі Розкрита в iнших роздiлах iнформацiя є достатньою.