ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІВДЕННИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРНО-ТОРГОВИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР"

Код за ЄДРПОУ: 22452796
Телефон: (048) 793-48-09
e-mail: zberigach@ukr.net
Юридична адреса: 65038, Україна, Одеська область, м. Одеса, вул. Макаренка, 2-А, приміщення 3
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про основні засоби та чисті активи

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення:  18.000  6.000   0.000  0.000  18.000   6.000
  - будівлі та споруди  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000   0.000
  - машини та обладнання  18.000  6.000  0.000  0.000  18.000  6.000
  - транспортні засоби  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - інші  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
2. Невиробничого призначення:  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - будівлі та споруди  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - машини та обладнання  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - транспортні засоби  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - інші  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
Усього  18.000  6.000  0.000  0.000  18.000  6.000
Опис:  Термiни та умови використання основних засобiв( за основними групами):Основнi засоби утримуються пiдприємством для використання у господарчiй дiяльностi. Термiн використання основних засобiв( за основними групами): будiвлi- вiд 240 мiсяцiв, споруди-вiд 180 мiсяцiв, машини та обладнання -вiд 60 мiсяцiв транспортнi засоби-вiд 60 мiсяцiв, передавальнi пристрої-вiд 120 мiсяцiв,iншi засоби- вiд 48 мiсяцiв.
Основнi засоби використовуються за їх функцiональним призначенням.. Первiсна вартiсть на початок року основних засобiв -139 тис грн., ступiнь зносу - 87,05 %,первiсна вартiсть на кiнець перiоду основних засобiв 139 тис.грн, ступiнь зносу 95,68%. Ступiнь використання майна -100%. Обмежень на використання майна товариство немає. У звiтному роцi суттєвi змiни вартостi вiдсутнi: нарахована амортизацiя 5 тис.грн., придбання - 0 тис. грн.. вибуття основних засобiв у 2011 роцi вiдсутнi.Інформація щодо вартості чистих активів емітента


за звітний період за період попередній звітному
7370.000 1400.000
7000.000 1000.000
7000.000 1000.000
Опис Розрахунок чистих активiв за звiтний та попереднiй перiоди здiйснено згiдно з Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. № 485. Розрахунок проведено за даними Балансу: розрахункова вартiсть чистих активiв - рiзниця рядкiв 280, 430, 480, 620 та 630; статутний капiтал - рядок 300; скоригований статутний капiтал - рiзниця рядкiв 300, 360 та 370.
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує статутний капiтал на 370 тис.грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує скоригований статутний капiтал на 370 тис.грн. Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi. Зменшення статутного капiталу не вимагається.