ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІВДЕННИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРНО-ТОРГОВИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР"

Код за ЄДРПОУ: 22452796
Телефон: (048) 793-48-09
e-mail: zberigach@ukr.net
Юридична адреса: 65038, Україна, Одеська область, м. Одеса, вул. Макаренка, 2-А, приміщення 3
 

Річний звіт за 2011 рік

Титульний аркуш звіту

Голова комiсiї з припинення       Яриловець В'ячеслав Вiкторович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

      М.П.
 
28.04.2012
  (дата)


Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

1. Загальні відомості
    Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПIВДЕННИЙ РЕГIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРНО-КОНВЕРТАЦIЙНИЙ ЦЕНТР "ФОНДОВИЙ Б.А.Н.К."
    Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
    Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 22452796
    Місцезнаходження емітента
     Територія (область) Одеська область
     Район Малиновський район
     Поштовий індекс 65033
     Населений пункт м. Одеса
     Вулиця, будинок вул. Василя Стуса, буд. 2I1
     Міжміський код, телефон та факс (0482) 34-21-26, 34-21-26
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
    Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 28.04.2012
    Річна інформація опублікована у №81 Бюлетень "Вiдомостi ДКЦПФР" 28.04.2012
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
    Адреса власної сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщена Інформація fond-bank.pat.ua 28.04.2012
  (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)