ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІВДЕННИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРНО-ТОРГОВИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР"

Код за ЄДРПОУ: 22452796
Телефон: (048) 793-48-09
e-mail: zberigach@ukr.net
Юридична адреса: 65038, Україна, Одеська область, м. Одеса, вул. Макаренка, 2-А, приміщення 3
 

Річний звіт за 2011 рік

Звіт з корпоративного управління фінансової установи

Мета провадження діяльності фінансової установи.

 Метою Товариства є здiйснення господарської дiяльностi у вiдповiдностi з вимогами чинного законодавства для отримання прибутку.

Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб-прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік.

 Найменування: ТОВ ДРIМКРЕСТ ТРЕЙД ЛЛП реєстрацiйний номер: OC345840, мiсцезнаходження: Великобританiя, , Уельс, CF 14, мiсто Кардiф, Вiтчерч Роуд Ентерпрайз Хаус 82. Власник вiдповiдає встановленим законодавством вимогам. Протягом року вiдбулась змiна складу, а саме: у звiтному роцi складу включено ТОВ ДРIМКРЕСТ ТРЕЙД ЛЛП.

Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.

 Факти порушення членами наглядової ради та виконавчого органу внутрiшнiх правил, що призвело до заподiяння шкоди фiнансовiй установi або споживачам фiнансових послуг у звiтному роцi вiдсутнi.

Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів.

 Заходи впливу, застосованi протягом року органами державної влади до фiнансової установи, у тому числi до членiв її наглядової ради та виконавчого органу у звiтному роцi вiдсутнi.

Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.

 Система управлiння ризиками в Товариствi грунтується на систематичних процесах аналiзу, контролю й монiторингу, що застосовуються для подальшого вдосконалення дiяльностi з метою пiдвищення ефективностi бiзнес-процесiв. До основних принципiв управлiння ризиками можуть бути вiднесенi наступнi: - система управлiння ризиками є складовою процедур менеджменту, що означає її вiдповiднiсть стратегiї розвитку Товариства i особливостям його функцiонування; - особливостi системи управлiння ризиками вiдображаються у її цiлях i завданнях; - вiдносно всiєї сукупностi ризикiв проводитися єдина полiтика по управлiнню ризиками. Це можливо завдяки комплексному i одночасному управлiнню всiма ризиками; - процес управлiння ризиком носить динамiчний характер, що пов'язане з безперервним характером ухвалення рiшень, що стосуються управлiння ризиками. Одними з основних iнструментiв управлiння ризиками є внутрiшнi документи, що регламентують порядок роботи кожного структурного пiдроздiлу. Цi документи визначають стандарти та дiї, яких потрiбно дотримуватися для вирiшення вiдповiдних задач. Основнi стратегiчнi та тактичнi засади управлiння ризиками на вiдповiдний перiод затверджуються Виконавчим органом Товариства. Основне призначення ризик-менеджменту полягає у виявленнi поточних i прогнозуваннi можливих в майбутньому ризикiв, пов`язаних зi здiйсненням професiйної дiяльностi, а також в створеннi умов для їх запобiгання або мiнiмiзацiї. Зокрема, основою ризик-менеджменту є управлiння операцiйними ризиками. Завдяки цьому в депозитарiї органiзований такий порядок взаємодiї спiвробiтникiв i пiдроздiлiв усерединi компанiї, який дозволяє усувати або мiнiмiзувати ризики, пов'язанi з процесом виконання розпоряджень клiєнтiв при виконаннi депозитарних та iнших операцiй. Увага Товариства зосереджена на розвитку та пiдтримцi операцiйної надiйностi компанiї, що сприяє зниженню операцiйних ризикiв, пов'язаних з особливостями дiяльностi компанiї. Для цього значна увага придiляється: полiтицi пiдбору квалiфiкованих кадрiв; своєчасне внесення змiн до внутрiшнiх документiв Товариства, якi дозволяли б ефективно взаємодiяти з клiєнтами. Розробка системи заходiв по зниженню ризикiв професiйної дiяльностi дозволяє пiдтримувати необхiднi показники стабiльностi в своїй роботi та сприяє пiдвищенню надiйностi системи облiку цiнних паперiв.

Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

 Виконавчим директором проводиться щоденний контроль за вiдповiднiстю проведених депозитарних операцiй законодавчим та нормативно-правовим актам, що регулюють депозитарну дiяльнiсть та внутрiшнiм положенням Зберiгача, що обумовлюють порядок та умови здiйснення депозитарної дiяльностi Зберiгача цiнних паперiв. Протягом року проведено 4 перевiрки структурних пiдроздiлiв Зберiгача. Завдяки проведеним перевiркам був забезпечений контроль за: - дотриманням усiма працiвниками Товариства, що безпосередньо задiянi у виконаннi депозитарних операцiй пiд час виконання ними своїх службових обов'язкiв, вимог законодавчих та нормативно-правових актiв України, що регулюють депозитарну дiяльнiсть; - своєчасною iдентифiкацiєю та оцiнкою ризикiв дiяльностi Зберiгача, а також розробкою пропозицiй по їх мiнiмiзацiї; - виконанням Зберiгчем умов договорiв, що були укладенi в процесi здiйснення депозитарної дiяльностi; - своєчасним виявленням порушень та помилок, пов'язаних iз здiйсненням депозитарної дiяльностi, враховуючи контроль за збереженням активiв, переданих клiєнтами на зберiгання Зберiгачу, наявнiстю системи захисту облiкових записiв, документацiї, дiйсним вiдображенням депозитарних операцiй в облiку; - прийняттям своєчасних та ефективних рiшень, направлених на лiквiдацiю виявлених недолiкiв та порушень в дiяльностi Зберiгача. Товариство вказує данi щодо фiнансової звiтностi отриманi в результатi перевiрки зовнiшним аудитором. За цiєю перевiркою зовнiшнiй аудитор зробив наступнi висновки:

Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.

 Протягом звiтного перiоду факти вiдчуження активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi Товариства розмiр вiдсутнi.

Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.

 Протягом звiтного перiоду Товариство не купувало та не продавало актiвiв в обсязi, що перевищує встановлений в статутi розмiр.

Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.

 Емытенотом протягом звiтного перiоду було проведено операцiю купiвлi-продажу цiнних паперiв Емiтента (фiнансової установи) в результатi продажу акцiй в процесi додаткової емiсiї акцiй Товариства з засновником юридичною особою ТОВ ДРIМКРЕСТ ТРЕЙД ЛЛП (пов'язана особа).

Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

 До Аудиторського висновку використовуються вимоги Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики) Рiшення вiд 29.09.2011 N 1360 Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 28 листопада 2011 р. за N 1358I20096

Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).

 Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ПРОФАУДИТ", Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ: 36921215, Мiсцезнаходження: Україна, Одеська область, -, 65033, мiсто Одеса, вулиця Василя Стуса, будинок 2I1.

Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора

  - загальний стаж аудиторської діяльності

 З дати отримання свiдоцтва №4347 виданого Аудиторською палатою України, тобто з 25.03.2010р.

  - кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.

 2 роки

  - перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року

 Пiдтвердження повноти та достовiрностi фiнансової звiтностi за 2010 рiк у обсязi вимог ДКЦПФР; пiдтвердження сплати статутного фонду при додатковiй емiсiї,вiдповiдно до вимог ДКЦПФР

  - випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора

 Випадкiв виникнення конфлiкту iнтересiв таIабо сумiщення виконання функцiй внутрiшнього аудитора протягом звiтного перiоду не було.

  - ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років

 Протягом останiх 5 рокiв було змiнено аудиторську фiрму ТОВ "Одеський аудиторський центр" на ТОВ "ПРОФАУДИТ". Iнших ротацiй аудиторвi у фiнансовiй установi не було.

  - стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

 Протягом року до аудитора не застосовувались стягнення АПУ. Факти подання недостовiрної iнформацiї фiнансовою установою, що пiдтверджена аудиторським висновком, виявленi органами, якi здiйснюють державне регулювання на ринку фiнансових послуг вiдсутнi

Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг

  - наявність механізму розгляду скарг

 При надходженi скарги до фiнансової установи ця скарга реєструється у журналi вхiдної документацiї. Скарга детально вивчається на законнiсть пiдстав для пред'явлення скарги до фiнансової установи . У встановленi чинним законодавстом строки надається мотивована вiдповiдь щодо розгляду цiєї скарги або безпосередньо пред"явниковi скарги або надсилається рекомендованим листом на його адресу.

  - прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги

 Яриловець В'ячеслав Вiкторович - Керiвник.

  - стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)

 Протягом звiтного року жодних скарг до фiнансової установи не надходило.

  - наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду

 Позовiв до суду стосовно надання фiнансових послуг фiнансовою установою протягом звiтного перiоду не було.