ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІВДЕННИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРНО-ТОРГОВИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР"

Код за ЄДРПОУ: 22452796
Телефон: (048) 793-48-09
e-mail: zberigach@ukr.net
Юридична адреса: 65038, Україна, Одеська область, м. Одеса, вул. Макаренка, 2-А, приміщення 3
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про рейтинг, працівників та дивіденди

Інформація про рейтингове агентство
 

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Розкривається інформація за звітний період стосовно середньооблікової чисельності працівників облікового складу (осіб), середньої численності позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельності працівників які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
За звiтний перiод середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу склала (осiб): 6, середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) - 0, чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня,тижня) (осiб) - 0. Фонд оплати працi товариства за 2011 р. склав 90 тис. грн. Розмiр фонду оплати працi збiльшився вiдносно попереднього року на 40 тис.грн. (на 80%). Кадрова прграмма: раз на 3 роки Товариство направляє спецiалiстiв структурних пiдроздiлiв на курси пiдвищення квалiфiкацiї, створює належнi умови працi та мiкроклiмат в колективi. Квалiфiкованi працiвники обмiнюються досвiдом роботи з молодими спецiалiстами.

Інформація про дивіденди
за звітний період за період попередній звітному
за простими за привілей-ми за простими за привілей-ми
Примітки: