ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІВДЕННИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРНО-ТОРГОВИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР"

Код за ЄДРПОУ: 22452796
Телефон: (048) 793-48-09
e-mail: zberigach@ukr.net
Юридична адреса: 65038, Україна, Одеська область, м. Одеса, вул. Макаренка, 2-А, приміщення 3
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про збори акціонерів

Інформація про загальні збори акціонерів

позачергові
02.09.2011
99.9500000
Позачерговi загальнi збори акцiонерiв Товариства були скликанi Наглядововю радою Товариства. Всi пропозицiї до порядку денного наданi Членами Наглядової ради Товариства. Iнших осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не було.
Порядок денний:
1.Обрання голови та секретаря загальних зборiв, голови та членiв лiчильної комiсiї.
2.Прийняття рiшення про змiну найменування.
3.Затвердження Статуту товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. Надання повноважень щодо пiдписання та державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту товариства.
Результати голосування:
По всiм проектам рiшень всiх питань порядку денного, загальними зборами були прийнятi одностайнi рiшення "За" (100 % голосiв вiд пристунiх на зборах). 
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.

Інформація про загальні збори акціонерів

чергові
16.03.2011
100.0000000
Черговi (рiчнi) загальнi збори акцiонерiв Товариства були скликанi Наглядововю радою Товариства на виконання вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" щодо проведення рiчних загальних зборiв не пiзнiше 30 квiтня року наступного за звiтним. Пропозицiї до порядку денного наданi Членами Наглядової ради Товариства. Iнших осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не було.
Порядок денний:
1. Обрання лiчильної комiсiї, а також голови та секретаря загальних зборiв.
2. Затвердження рiчного звiту товариства за результатами дiяльностi Товариства у 2010 роцi.
3. Розподiл прибутку i збиткiв товариства за 2010 рiк.
4. Звiт наглядової ради Товариства за 2010 рiк.
5. Звiт Виконавчого директора Товариства за 2010 рiк.
6. Звiт ревiзора Товариства за 2010 рiк.
7. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду Звiту наглядової ради, виконавчого директора, ревiзора.
8. Внесення змiн до статуту Товариства.
Результати голосування:
По всiм проектам рiшень всiх питань порядку денного загальними зборами були прийнятi одностайнi рiшення "За" (100 % голосiв вiд пристунiх на зборах). 
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.