ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІВДЕННИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРНО-ТОРГОВИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР"

Код за ЄДРПОУ: 22452796
Телефон: (048) 793-48-09
e-mail: zberigach@ukr.net
Юридична адреса: 65038, Україна, Одеська область, м. Одеса, вул. Макаренка, 2-А, приміщення 3
 

Річний звіт за 2012 рік

Звіт про власний капітал

СтаттяКодСтатутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капіталІнший додатковий капітал Резервний капітал Нерозпо ділений прибуток Неопланений капітал Вилучений капітал Разом
1234567891011
Залишок на початок року 010 7000081000-440007370
Коригування:           
Зміна облікової політики 020 000000000
Виправлення помилок 030 000000000
Інші зміни 040 000000000
Скоригований залишок на початок року 050 7000081000-440007370
Переоцінка активів:           
Дооцінка основних засобіви 060
Уцінка основних засобів 070
Дооцінка незавершеного будівництва 080
Уцінка незавершеного будівництва 090
Дооцінка нематеріальних активів 100
Уцінка нематеріальних активів 110
  120
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130
Розподіл прибутку:           
Виплати власникам (дивіденди) 140
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150
Відрахування до Резервного капіталу 160
  170
Внески учасників:           
Внески до капіталу 180
Погашення заборгованості з капіталу 190
  200
Вилучення капіталу:           
Викуп акцій (часток) 210
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220
Анулювання викуплених акцій (часток) 230
Вилучення частки в капіталі 240
Зменшення номінальної вартості акцій 250
Інші зміни в капіталі:           
Списання невідшкодованих збитків 260
Безкоштовно отримані активи 270
  280
Разом змін в капіталі 290
на кінець року 300
Примітки:
-