ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІВДЕННИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРНО-ТОРГОВИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР"

Код за ЄДРПОУ: 22452796
Телефон: (048) 793-48-09
e-mail: zberigach@ukr.net
Юридична адреса: 65038, Україна, Одеська область, м. Одеса, вул. Макаренка, 2-А, приміщення 3
 

Річний звіт за 2012 рік

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Яриловець В'ячеслав Вікторович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

29.04.2013

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІВДЕННИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРНО-ТОРГОВИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР"
1.2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22452796
1.4. Місцезнаходження д/н, Одеська область, Малиновський район, м. Одеса, 65033, вул. Василя Стуса, буд. 2/1
1.5. Міжміський код та телефон, факс (0482) 34-21-26, 34-21-26
1.6. Електронна поштова адреса емітента info@fond-bank.pat.ua


2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

26.04.2013

(дата)

2.2. Річна інформаця опублікована у

№83, Бюлетень "Відомості НКЦПФР"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

30.04.2013

(дата)


2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

fond-bank.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

26.04.2012

(дата)