ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІВДЕННИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРНО-ТОРГОВИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР"

Код за ЄДРПОУ: 22452796
Телефон: (048) 793-48-09
e-mail: zberigach@ukr.net
Юридична адреса: 65038, Україна, Одеська область, м. Одеса, вул. Макаренка, 2-А, приміщення 3
 

Річний звіт за 2012 рік

11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма існування та форма випуску Номінальна вартість (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
15.02.2011102/1/11Державна комісія з цінних паперів та фондового ринкуUA4000063804Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарні іменні107000007000000100
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 07.02.2012р. №249, на підставі підпункту 3.2. пункту 3 розділу ІІІ Порядку скасування реєстрації випусків акцій та анулювання свідоцтв про реєстрацію випусків акцій, затвердженого рішенням Комісії від 30.12.98 №222, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.03.99 за №180/3473 (у редакції рішення Комісії від 14.07.2005 №398), та відповідно до документів, наданих Товариством з обмеженою відповідальністю “Південний регіональний депозитарно-торговий фондовий центр ” (код за ЄДРПОУ 22452796, 65033, м. Одеса, вул. Василя Стуса, 2/1), на скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій Приватного акціонерного товариства “Південний регіональний депозитарно-конвертаційний центр “Фондовий Б.А.Н.К.” у зв’язку з припиненням шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю. Скасовано реєстрацію випуску акцій Приватного акціонерного товариства “Південний регіональний депозитарно-конвертаційний центр “Фондовий Б.А.Н.К.”. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій Приватного акціонерного товариства “Південний регіональний депозитарно-конвертаційний центр “Фондовий Б.А.Н.К.” №102/1/11 від 15 лютого 2011 року, яке видано Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 04 жовтня 2011 року, анульовано – розпорядження № 65-КФ-С-А від 25 грудня 2012 року. Станом на 31.12.2012 цінні папери обліковувались на рахунках у цінних паперах власників відкритих у зберігача. Первинне розмiщення цiнних паперiв здiйснювалось (закритим) приватним способом на внутрiшньому ринку України. Цiннi папери товариства розмiщеннi в повному обсязi. Обiг цiнних паперiв товариства здiйснюється на вторинному не органiзованому ринку України. Протягом звітного періоду фактів лістингу/делістингу цiнних паперів Емітента не було. Протягом звітного періоду Товариством було здійснено додатковий випуск акцій. Мета додаткової емісії - поповненнення обігових коштів Товариства, виконання норми статті 11 Закону України "Про національну депозитарну систему та особливостіелектронного обігу в Україні" щодо вимог до статутного капіталу професійних учасників фондового ринку.

11.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)

11.2.1. Процентні облігації

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн.) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн.) Процентна ставка за облігаціями (у відсотках) Термін виплати процентів Сума виплачених процентів за звітний період (грн.) Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
д/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/н
д/н

11.2.2. Дисконтні облігації

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн.) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн.) Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8
д/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/н
д/н

11.2.3. Цільові (безпроцентні) облігації

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн.) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн.) Найменування товару (послуги), під який здійснено випуск Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9
д/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/н
д/н

11.3. Інформація про інші цінні папери

11.3.1. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (випуск яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій,іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)

Дата реєстрації випуску Вид цінних паперів Обсяг випуску (грн.) Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн.) Умови обігу та погашення
1 2 3 4 5
д/нд/нд/нд/нд/н
д/н

11.3.2. Інформація про похідні цінні папери

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Вид похідних цінних паперів Різновид похідних цінних паперів Серія Строк розміщення Строк дії Строк (термін) виконання Кількість похідних цінних паперів у випуску (шт.) Обсяг випуску (грн.) Характерристика базового активу
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
д/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/н