ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІВДЕННИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРНО-ТОРГОВИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР"

Код за ЄДРПОУ: 22452796
Телефон: (048) 793-48-09
e-mail: zberigach@ukr.net
Юридична адреса: 65038, Україна, Одеська область, м. Одеса, вул. Макаренка, 2-А, приміщення 3
 

Річний звіт за 2012 рік

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 6 2 0 0 6 2
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 6 2 0 0 6 2
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 6 2 0 0 6 2
Опис Термiни та умови використання основних засобiв( за основними групами):Основнi засоби утримуються пiдприємством для використання у господарчiй дiяльностi. Термiн використання основних засобiв( за основними групами): будiвлi- вiд 240 мiсяцiв, споруди-вiд 180 мiсяцiв, машини та обладнання -вiд 60 мiсяцiв транспортнi засоби-вiд 60 мiсяцiв, передавальнi пристрої-вiд 120 мiсяцiв,iншi засоби- вiд 48 мiсяцiв.
Основнi засоби використовуються за їх функцiональним призначенням.. Первiсна вартiсть на початок року основних засобiв -139 тис грн., ступiнь зносу - 95,68345 %,первiсна вартiсть на кiнець перiоду основних засобiв 139 тис.грн, ступiнь зносу 98,56115%. Ступiнь використання майна -100%. Обмежень на використання майна товариство немає. У звiтному роцi суттєвi змiни вартостi вiдсутнi: нарахована амортизацiя 4 тис.грн., придбання - 0 тис. грн.. вибуття основних засобiв у 2012 роцi вiдсутнi.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 7301 7370
Статутний капітал (тис.грн.) 7000 7000
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 7000 7000
Опис Розрахунок чистих активів за звітний та попередній періоди здійснено згідно з Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р. № 485. Розрахунок проведено за даними Балансу: розрахункова вартість чистих активів - різниця рядків 280, 430, 480, 620 та 630; статутний капітал - рядок 300; скоригований статутний капітал - різниця рядків 300, 360 та 370.
Висновок Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 301 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 301 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.