ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІВДЕННИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРНО-ТОРГОВИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР"

Код за ЄДРПОУ: 22452796
Телефон: (048) 793-48-09
e-mail: zberigach@ukr.net
Юридична адреса: 65038, Україна, Одеська область, м. Одеса, вул. Макаренка, 2-А, приміщення 3
 

Річний звіт за 2012 рік

16. Відомості про аудиторський висновок

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА


про фінансову звітність
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ПІВДЕННИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ
ДЕПОЗИТАРНО-ТОРГОВИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР"
за 2012 рік


м. Одеса
ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРА ТА АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ


Повне найменування АУДИТОРСЬКО - КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА "ГРАНТЬЕ" у вигляді ТОВ

Корд ЄДРПОУ 21026423
Місцезнаходження: 65059, м. Одеса, проспект Адміральський 33-А, оф. 210
Дата та орган проведення державної реєстрації: Зареєстроване виконавчим комітетом Одеської міської ради 23 травня 1995 року з номером запису про включення до ЄДР
1 556 120 0000 006896
Номер та дата видачі свідоцтва про внесення в реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги № 4420 Рішення Аудиторської палати України від 27.01.2011 р. за № 227/3.1
Інформація про керівника Пархоменко Ольга Сергіївна

Сертифікат аудитора серія А № 006098, виданий рішенням Аудиторської палати України № 162/4 від 13.04.2006р., терміном дії до 13.04.2016р.

Свідоцтво ДКЦПФР про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів серія АБ № 001383 від 29.03.2011 р. чинний до 27.01.2016 року.

Контактний телефон (0482) 32-46-99
Договір на проведення аудиту № 60 від 11 березня 2013 року
Дата початку та закінчення проведення аудиту 11 березня 2013 року по 15 березня 2013 року

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТОВАРИСТВО
Повне найменування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ПІВДЕННИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ
ДЕПОЗИТАРНО-ТОРГОВИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР"

Код ЄДРПОУ 22452796
Місцезнаходження 65033, м. Одеса, вул. Василя Стуса, буд. 2/1
Дата державної реєстрації 27 березня 2001 року № 1 556 145 0000 045302
Основні види діяльності 66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах
66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення
Ліцензії Ліцензія серія АД № 075809 НКЦПФР на професійну діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами (Андеррайтинг), рішення № 696 від 17.08.2012 року, строк дії ліцензії: з 24.08.2012 року необмежений;

Ліцензія серія АД № 075807 НКЦПФР на професійну діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами (Брокерська діяльність), рішення № 696 від 17.08.2012 року, строк дії ліцензії: з 24.08.2012 року необмежений;

Ліцензія серія АД № 075808 НКЦПФР на професійну діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами (Дилерська діяльність), рішення № 696 від 17.08.2012 року, строк дії ліцензії: з 24.08.2012 року необмежений;

Ліцензія серія АД № 075810 НКЦПФР на професійну діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами (Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів), рішення № 698 від 20.08.2012 року, строк дії ліцензії: з 28.08.2012 року необмежений;

Статутний капітал, грн. 7 000 000,00 грн.
Середньооблікова чисельність працівників 5 працівників

Звіт щодо фінансової звітності


Керівництву ТОВ "ПРДТ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР",
НКЦПФР

Опис аудиторської перевірки
Ми провели аудит фінансових звітів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІВДЕННИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРНО-ТОРГОВИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР", які додаються та які складають повний комплект фінансової звітності товариства, а саме: баланс станом на 31 грудня 2012 року, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал за рік, що закінчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облікових політик та примітки до річної фінансової звітності.
До фінансової звітності за 2012 рік розмір суттєвості помилки розраховано аудитором у сумі 155 тис. грн. Розмір суттєвості помилки з замовником не обговорювався, тому розмір суттєвості визначався у відношенні к виявленим у ході аудиту відхилень згідно професійного судження аудитора та відповідно вимог міжнародних стандартів аудиту.
Об'єктом аудиту є річна фінансова звітність товариства, яка підлягає офіційному оприлюдненню та річні звітні дані, що подаються до НКЦПФР.
Мета аудиторської перевірки - підтвердження достовірності, повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим вимогам до них.

Пiд час перевiрки ми керувалися наступними законодавчими актами:
- Закон України "Про аудиторську дiяльнiсть" №3125-ХII вiд 22.04.93р. у редакцiї №140-V вiд 14.09.06р. зi змiнами й доповненнями;
- Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні";
- Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок";
- Мiжнародні стандарти контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг , зокрема, Мiжнародних стандартiв аудиту 700,705, 706 та iнших стандартiв, що стосуються пiдготовки аудиторського висновку;
- "Вимоги до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики", рiшення ДКЦПФР №1360 вiд 29.09.2011р.;
- Положення (стандарти) бухгалтерського облiку;
- Закон України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" №996-X1V вiд 16.07.99 р. зi змiнами та доповненнями;
- Положення "Про документальне забезпечення записiв у бухгалтерському облiку" №88 вiд 24.05.95 р. зi змiнами та доповненнями;
- "Iнструкцiї про застосування плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй" №291 вiд 30.11.99р. зi змiнами та доповненнями.

Перелiк перевiреної фiнансової інформації
Повний комплект фінансової звітністі за 2012 рiк, реєстрацiйнi та дозвiльнi документи, оборотно-сальдовi та розрахунковi вiдомостi по балансових рахунках за 2012 рiк, аналіз рахунків, аналiтичнi данi по балансових рахунках за перiод дiяльностi з 01 сiчня 2012 року по 31 грудня 2012 року, наказ про облікову політику.
Застосовуючи метод вибiркової перевiрки та тестування перевiрено показники фiнансової звiтностi, виявленi принципи оцiнки статей балансу Товариства, проаналiзована облiкова полiтика Товариства. Бухгалтерський облiк товариство здiйснює вiдповiдно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996 вiд 16.07.1999р., до затверджених стандартiв бухгалтерського облiку, iнших нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку.
На підприємстві застосовується журнально-ордерна система бухгалтерського обліку з застосуванням комп'ютерної техніки та з застосуванням Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй, затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 30.11.1999 року №291. Об'єкти оподатковування, за згодою товариства, не перевiрялися.
Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена згiдно формату Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.

Облiкова полiтика
Органiзацiя бухгалтерського облiку на пiдприємствi в 2012 роцi здiйснювалася вiдповiдно до наказу "Про облiкову полiтику підприємства" № 1 вiд 02.01.2012 року, на підставі Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99 р. №996-X1V, Положень (стандартів) бухгалтерського облiку, затверджених наказом Мiнфiну України та iнших нормативних документів.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за подання цієї фінансової звітності відповідно до національних П(С)БО та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора
Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.
Ми вважаємо, що отримали достатні і належні аудиторські докази для висловлення нашої умовно-позитивної думки щодо повного комплекту фінансової звітності.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки щодо повного комплекту фінансової звітності
Обмеження обсягу роботи аудитора.
Аудитор не приймав участi в спостереженнi за iнвентаризацiєю наявних активiв та зобов'язань, оскiльки був призначений пiсля дати її проведення. Однак, на пiдприємствi цю процедуру виконувала iнвентаризацiйна комiсiя, якiй висловлено довiру, згiдно вимог МСА.
Через характер облікових записів Товариства ми не мали змоги підтвердити кількість активів та зобов'язань за допомогою інших аудиторських процедур.

Умовно - позитивна думка щодо повного комплекту фінансової звітності
На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфі "Підстава для висловлення умовно-позитивної думки щодо повного комплекту фінансової звітності", фінансова звітність подає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІВДЕННИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРНО-ТОРГОВИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР" станом на 31 грудня 2012 року та його фінансові результати за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до національних П(с)БО.

Інша допоміжна інформація

Визначення вартості чистих активів.
Згідно частині четвертій ст. 144 Цивільного кодексу України, якщо вартість чистих активів товариства є меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації.
Вартість чистих активів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІВДЕННИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРНО-ТОРГОВИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР" складає 7 301 тис. грн. та статутний капітал складає 7 000 тис. грн. Т.ч., вартість чистих активів є більшою за статутний капітал товариства та на думку аудитора, товариство дотримується вимог чинного законодавства

Інша інформація
Згідно з МСА 720 аудиторові була надана інша інформація, яка включала дані про зайнятість, фінансові коефіцієнти, прізвища та імена посадових осіб і директора та інші вибіркові квартальні дані, які розкриваються товариством та подаються до НКЦПФР разом із фінансовою звітністю. При перевірці, наявності суттєвих невідповідностей між іншою інформацією та фінансовою звітністю, що підлягала аудиту не виявлено.

Значні правочині
Виконання значних правочинів протягом 2012 року не здійснювалося.

Стан корпоративного управління
Система корпоративного управління діє згідно принципів, передбачених статутом товариства. Управління Товариством здійснюють: Загальні збори Учасників, Директор та Ревізійна комісія.
Товариство проводить загальні збори Учасників по результатах господарської діяльності за відповідний рік, на яких розглядаються підсумки виробничо-фінансової діяльності, затвердження річного фінансового звіту, розподіл прибутків та інші питання, які належать до їх компетенції.
Товариство проводить щорічну аудиторську перевірку за участю зовнішнього аудитора. Про призначення зовнішнього аудитора приймав рішення директор.
У рамках стратегії розвитку персоналу реалізуються програми підвищення кваліфікації й проведення тренінгів, спрямованих на підвищення якості обслуговування клiєнтiв. Фахівці компанії мають відповідні сертифікати про те, що вони сертифіковані ДКЦПФР і мають право здійснювати професійну діяльність з цінними паперами. Велика увага приділяється підбору й навчанню персоналу. На основі тарифної системи оплати праці було розроблено й затверджено Положення про систему оплати й стимулювання праці працівників, що дозволяє здійснювати диференційований пiдхiд в оплаті праці різних груп працівників залежно вiд складності виконуваних завдань, умов праці, а також територіального розташування. Затверджено вiдповiднi положення про оплату тимчасової непрацездатності, про матеріальну допомогу з нагоди народження дитини, смерті близьких родичів.
Взаємовідношення з зацікавленими особами здійснюються згідно з чинним законодавством

Шахрайство при аудиті фінансової звітності.
При проведеннi iдентифiкацiї та оцiнки аудиторських ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства (МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi") не виявлено обставин, що свiдчать про можливiсть шахрайства.

Аудит активів у бухгалтерському обліку.

За станом на 31.12.2012 року загальні активи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІВДЕННИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРНО-ТОРГОВИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР" в порівнянні з даними на початок 2012 року незначно зменшились на 0,0005 % і відповідно складають 7 363 тис. грн.
Збільшення активів відбулося в основному за рахунок збільшення дебіторської заборгованості.
На думку аудитора, розкриття інформації за видами активів подано в фінансовій звітності достовірно та повно відповідно до встановлених вимог чинного законодавства України (адаптованих до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку).

Аудит нематерiальних активiв
Нематеріальні активи на балансі товариства представлені програмним забезпеченням необхідним для ведення бухгалтерського обліку та здійснення виробничої діяльності. Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про нематеріальні активи та розкриття інформації про них у фінансовій звітності встановлює П(С)БО 8 "Нематеріальні активи". Синтетичний облік нематеріальних активів ведеться на рахунку 12 "Нематеріальні активи" у журналі ордері 4. Станом на 31.12.2012 року нематеріальні активи по первісній вартості складають 15 456 грн., амортизацію не нараховували, залишкова вартість нематеріальних активів станом на 31.12.2012 року складає 15 456 грн.
Незавершені капітальні інвестиції, станом на 31.12.2012 року, відсутні.

Аудит основних засобiв
Первісна вартiсть основних засобiв, що знаходились на балансi, станом на 31.12.2012 року, складає 139 539,91 грн. Бухгалтерський облiк основних засобiв ведеться за допомогою журналiв-ордерiв на рахунку 10 "Основнi засоби". При вiдображеннi в облiку руху основних засобiв порушень не виявлено. Знос основних засобiв складає 136 772,13 грн., залишкова вартiсть основних засобiв, станом на 31.12.2012 року, становить 2 767,78 грн. Iнвентаризацiя основних засобiв товариства за 2012 рiк проводилась згiдно Iнструкцiї з iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв i документiв і розрахункiв, затвердженої наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 11.08.1994 року № 69 (iз змiнами та доповненнями). Облiк та звiтнiсть руху основних засобiв ведеться згiдно Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 "Основнi засоби", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27 квiтня 2000 року № 92.

Аудит фiнансових інвестицій
Довгострокові та поточні фінансові інвестиції обліковуються за визначеною номінальною вартістю та на кінець періоду, що перевіряється складають 7 187 702,14 грн., які представлені
простими іменними акціями, які обліковані по первісній вартості і придбані за договорами купівлі продажу цінних паперів.

Аудит запасiв
Станом на 31.12.2012 року запаси на балансі товариства відсутні.

Аудит дебiторської заборгованостi
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги, станом на 31.12.2012 року, складає 141 тис. грн. Резерв сумнiвних боргiв не нараховувався. Облiк дебiторської заборгованостi ведеться згiдно Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 10 "Дебiторська заборгованiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 8 жовтня 1999 року № 237.
Витрати майбутніх періодів, станом на 31.12.2012 року, складають 17 тис. грн.

Аудит грошових коштiв
Перевiркою встановлено, що ведення касових операцiй товариством здiйснюється в цiлому у вiдповiдностi вимог "Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в Українi", затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 15.12.2004 року за № 637 i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 13.01.2005 за № 40/10320, з урахуванням внесених змiн i доповнень, затверджених постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 13.12.2006 року № 454. Облiк касових операцiй ведеться на пiдставi первинних документiв по касi. Залишок грошових коштів, станом на 31.12.2012 року, по касі складає 4 466,03 грн.
Операцiї по розрахунковому рахунку здiйснюються з дотриманням вимог "Iнструкцiї про безготiвковi розрахунки в Українi в нацiональнiй валютi", згiдно з Постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 21 сiчня 2004 року за № 22, зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 29 березня 2004 року за №377/8976, з урахуванням змiн та доповнень, внесених Постановами Правлiння Нацiонального банку України вiд 15 квiтня 2005 року за №132 та вiд 18 жовтня 2006 року за № 407. Залишок грошових коштів, станом на 31.12.2012 року на поточному та інших рахунках банках складає 11 216,79 грн.

Аудит зобов'язань.

Станом на 31.12.2012 року загальні зобов'язання Товариства збільшились до 79 тис. грн., тобто на 139,39 %.
Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань здiйснюються вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 11 "Зобов'язання", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31 сiчня 2000 року за №20.
Довгострокові зобов'язання, станом на 31.12.2012 року відсутні.
Поточні зобов'язання, станом на 31.12.2012 року, складають 79 тис. грн., у тому числi: кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги складає 70 тис. грн., поточнi зобов'язання за розрахункам з бюджетом - 2 тис. грн., з оплати праці - 2 тис. грн., інші поточні зобов'язання - 5 тис. грн.
Нарахування та виплата заробiтної плати на товариствi здiйснюється у вiдповiдностi до "Кодексу України про працю", Закону України "Про оплату працi" та iнших законодавчих документiв. На товариствi здiйснюється нарахування оплати працi, згiдно штатного розкладу. Розрахунок заробiтної плати ведеться в розрахунково-платiжних вiдомостях головним бухгалтером товариства. Аудиторською перевiркою не встановлено порушень ведення облiку розрахунку.
На думку аудитора, розкриття інформації за видами зобов'язань подано в фінансовій звітності достовірно та повно відповідно до встановлених вимог чинного законодавства України (адаптованих до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку).

Аудит власного капіталу

Станом на 31.12.2012 року загальний розмір власного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІВДЕННИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРНО-ТОРГОВИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР" складає 7 301 260,20 грн., з яких статутний капітал складає 7000000,00 грн., додатковий капітал складає 810 300,00 грн. та непокритий збиток складає 509 039,80 грн. що відповідає вимогам законодавства України. Заявлений у установчих документах статутний капітал товариства сплачений у повному обсязі. На протязi 2012 року загальна сума статутного капiталу не змiнювалась.
Зменшення власного капіталу відбулося за рахунок отриманого збитку поточного року.
На думку аудитора, розкриття інформації про власний капітал в балансі Товариства в повній мірі відповідає вимогам чинного законодавства України.

Підтвердження реальності та точності фінансових результатів діяльності
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІВДЕННИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРНО-ТОРГОВИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР"
відображених у фінансовій звітності

Збиток поточного року складає 69 тис. грн.
Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про доходи та витрати підприємства та її розкриття у фінансовій звітності ґрунтується на П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати" та П(С)БО 15 "Доходи", П(С)БО 16 "Витрати".
За 2012 рік Товариство отримано доходів у сумі 517 тис. грн. від основної діяльності.
Витрати Товариства за 2012 рік складають 586 тис. грн.
Основними складовими витрат є загально-адміністративні витрати та витрати щодо оплати послуг та придбання матеріалів, для ведення основної діяльності.
Фiнансовий результат дiяльностi товариства ведеться на рахунку 79 "Фiнансовi результати".


Інформація за п.41 Закону України
"Про цінні папери та фондовий ринок"

Дії, щодо контролю за п. 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", які могли би вплинути на фінансово-господарський стан підприємства та призвести до зміни вартості цінних паперів протягом 2012 року не відбувалися.
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку не визначені вимоги щодо ліквідності професійних учасників фондового ринку.
Протягом 2012 року Товариство не здійснювало операції з іпотечними облігаціями.


Аналіз показників фінансового стану
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІВДЕННИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРНО-ТОРГОВИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР"
за 2012 рік

На підставі отриманих облікових даних аудитори розрахували показники фінансового стану підприємства та провели економічну оцінку платоспроможності та фінансової стійкості підприємства.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності дорівнює 86,99 (орієнтоване позитивне значення показника 0,25-0,50), він показує достатність ресурсів товариства сплатити свої борги.
Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) дорівнює 88,99 (орієнтоване позитивне значення показника 0,25-0,50), він показує достатність ресурсів підприємства для погашення його поточних зобов'язань.
Коефіцієнт фінансової стійкості (незалежності, платоспроможності, автономії) становить 0,99 і показує питому вагу власного капіталу в загальній сумі засобів, авансованих у його діяльність.Директор-аудитор
АКФ "ГРАНТЬЕ" __________________________ /Пархоменко О.С./

15.03.2013 року
Україна, місто Одеса, проспект Адміральський 33-А, оф. 210