ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІВДЕННИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРНО-ТОРГОВИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР"

Код за ЄДРПОУ: 22452796
Телефон: (048) 793-48-09
e-mail: zberigach@ukr.net
Юридична адреса: 65038, Україна, Одеська область, м. Одеса, вул. Макаренка, 2-А, приміщення 3
 

Річний звіт за 2012 рік

ЗМІСТ

1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X
б) інформація про державну реєстрацію емітента X
в) банки, що обслуговують емітента X
г) основні види діяльності X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств  
е) інформація про рейтингове агентство  
є) інформація про органи управління емітента X
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)  
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці  
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
6. Інформація про загальні збори акціонерів X
7. Інформація про дивіденди  
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент  
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента X
б) інформація про облігації емітента  
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
г) інформація про похідні цінні папери  
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів  
10. Опис бізнесу  
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
в) інформація про зобов'язання емітента X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції  
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів  
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду  
14. Інформація про стан корпоративного управління X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду  
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року  
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
20. Основні відомості про ФОН  
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
24. Правила ФОН  
25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку X
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії) X
27. Аудиторський висновок X
28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності  
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)  
30. Примітки
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 07.02.2012р. №249, на підставі підпункту 3.2. пункту 3 розділу ІІІ Порядку скасування реєстрації випусків акцій та анулювання свідоцтв про реєстрацію випусків акцій, затвердженого рішенням Комісії від 30.12.98 №222, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.03.99 за №180/3473 (у редакції рішення Комісії від 14.07.2005 №398), та відповідно до документів, наданих Товариством з обмеженою відповідальністю “Південний регіональний депозитарно-торговий фондовий центр ” (код за ЄДРПОУ 22452796, 65033, м. Одеса, вул. Василя Стуса, 2/1), на скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій Приватного акціонерного товариства “Південний регіональний депозитарно-конвертаційний центр “Фондовий Б.А.Н.К.” у зв’язку з припиненням шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю. Скасовано реєстрацію випуску акцій Приватного акціонерного товариства “Південний регіональний депозитарно-конвертаційний центр “Фондовий Б.А.Н.К.”. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій Приватного акціонерного товариства “Південний регіональний депозитарно-конвертаційний центр “Фондовий Б.А.Н.К.” №102/1/11 від 15 лютого 2011 року, яке видано Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 04 жовтня 2011 року, анульовано – розпорядження № 65-КФ-С-А від 25 грудня 2012 року. Перелiк iнформацiї, що не входить до рiчного звiту та причини її вiдсутностi: - вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств вiдсутня у зв'язку з тим, що емiтент не належить до будь-яких об'єдань пiдприємств; - iнформацiя про рейтингове агентство вiдсутня у зв'язку з тим, що протягом звiтного перiоду товариство не зверталось до рейтингових агенств та не укладало угод з рейтинговими агенствами щодо проведення рейтингу; - Iнформацiя про дивiденди не надається у зв'язку з тим, що протягом звiтного перiоду та попереднього звiтного перiоду Товариство не приймало рiшеннь про нарахування т виплату дивiдендiв; - iнформацiя про облiгацiї емiтента не надається у зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск облiгацiй; - iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом не надається у зв'язку з тим, що Товаристо не здiйснювало випуск iнших цiнних паперiв нiж тi, що вказанi в звiтi, а саме випуск простих iменних акцiй Товариства; - iнформацiя про похiднi цiннi папери не надається у зв'язку з вiдсутнiстю похiдних цiнних паперiв; - iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається у зв'язку з тим, що Товариство не здiйснювало викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду; - iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв не надається у зв'язку з тим, що всі цінні папери Емітента існують виключно в бездокументарній формі; - Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв не надається у зв'язку з тим, що Товаритво не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв; - Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду не надається у зв'язку з тим, що особлива iнформацiя та iнформацiя про iпотечнi цiннi папери, не виникала протягом звiтного перiоду, Товариство не здiйснювало випуск iпотечних цiнних паперiв; - Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається у зв'язку з тим, що Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi; - Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй, Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття: а) iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям, б) iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду, в) iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття, г) вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду, г) вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття за станом на кiнець звiтного року не надається томущо Товариство не здiйснювало випуск iпотечних облiгацiйi та не має iпотечнi активи, а також iншi активи, якi вiдповiдно до Закону, проспекту емiсiї та реєстру iпотечного покриття забезпечують виконання зобов'язань емiтента за iпотечними облiгацiями; - Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття не надається у зв'язку з вiдсутнiстю прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття та у зв`язку з вiдстунiстю кредитних договорiв (договорiв позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками тi вiдсутнiстю iпотечного покриття вцiлому; - Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв не надається томущо Товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв; - Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв не адається у зв'язку з тим, що Товариство не має iпотечних активiв; - Основнi вiдомостi про ФОН не надаються у зв'язку з вiдсутнiстю ФОН; - Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН не надається томущо Товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН; - Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН не надається томущо Товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН; - Iнформацiя про розрахунок вартостi чистих активiв ФОН не надається томущо Товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН; - Правила ФОН не надаються у зв'язку з вiдсутнiстю ФОН; - Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi не надається у зв'язку з тим, що Товариство не складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi; - Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається тому що Товариство не здiйснювало випуск цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi. - Інформація про стан корпоративного управління відсутня у зв`язку з тим, що ця інформація розкривається акціонерними товариствами, а станом на 31.12.2012 Товариство було зареєстровано у ЄДРПОУ, як товариства з обмеженою відповідальністю.