ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІВДЕННИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРНО-ТОРГОВИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР"

Код за ЄДРПОУ: 22452796
Телефон: (048) 793-48-09
e-mail: zberigach@ukr.net
Юридична адреса: 65038, Україна, Одеська область, м. Одеса, вул. Макаренка, 2-А, приміщення 3
 

Річний звіт за 2012 рік

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада Директор
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Яриловець В'ячеслав Вікторович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
6.1.4. Рік народження** 1984
6.1.5. Освіта** Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 6
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Начальник депозитарного відділу Закритого акціонерного товариства "Південний регіональний депозитарно-конвертаційний центр "Фондовий Б.А.Н.К.", Виконавчий директор ПРАТ "ПРДКЦ "ФОНДОВИЙ ЦЕНТР", Голова комісії з припинення ПРАТ "ПРДКЦ "ФОНДОВИЙ ЦЕНТР".
6.1.8. Опис 1.Повноваження та обов'язки посадової особи: Згiдно Статуту Товариства, внутрішніх положень Товариства посадова особа має наступнi повноваження та обов'язки: Директор є одноособовим Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю. Директор обирається Загальними зборами учасниіків строком на 3 роки з можливим подальшим переобранням. Директор вирішує усі питання діяльності Товариства, за винятком тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів учасників. Загальні збори учасників Товариства можуть винести рішення про передачу частини повноважень, що належать їм, до компетенції директора. Директор підзвітний Загальним зборам учасників і організує виконання їх рішень. Директор не вправі приймати рішення, обов'язкові для учасників Товариства. Директор має право: - здійснювати оперативне управління діяльністю Товариства; - без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної цим Статутом та законом; - представляти інтереси Товариства в будь-яких установах, організаціях, підприємствах, державних органах як на території України, так і за її межами; - самостійно вчиняти правочини на суму не більше 50 відсотків балансової вартості майна Товариства за даними фінансової звітності на останню звітну дату; - вчиняти правочини на суму більше 50 відсотків балансової вартості майна Товариства за даними фінансової звітності на останню звітну дату з подальшим затвердження такого правочину Загальними зборами учасників; - видавати довіреності від імені Товариства; - розпоряджатися рухомим та нерухомим майном, коштами Товариства; - відкривати та закривати поточні та інші рахунки в банківських та або депозитарних установах; - вчиняти у межах своєї компетенції будь-які правочини від імені Товариства, укладати будь-які господарські угоди, в тому числі, купівлі-продажу, дарування, міни, поставки, найму, підряду, перевезення, страхування, позики, доручення, комісії, зберігання, спільної діяльності, лізингу, кредитування, застави, будь-які інші договори, угоди, трудові угоди, контракти; - укладати колективний договір з представником трудового колективу; - наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства; - давати вказівки, обов'язкові для виконання усіма працівниками Товариства; - підписувати усі документи Товариства; - видавати в межах своєї компетенції накази та розпорядження; - здійснювати будь-які інші дії від імені Товариства в межах повноважень, що надані Директору законодавством України, цим Статутом або рішенням Загальних зборів учасників. У разі відсутності Директора, його функції виконує його заступник, який призначається Директором. Директор Товариства є посадовою особою Товариства і несе персональну відповідальність в межах своїх повноважень. Всі документи грошового, фінансового, майнового характеру, звіти та баланси Товариства підписуються Директором. Директор не може бути одночасно членом Ревізійної комісії. Директор не може бути одночасно головою Загальних зборів учасників Товариства. 2. Розмiр виплаченої винагороди: За виконання посадових обов'язкiв у звітному періодц отримав вiд Емiтента винагороду у розмірі 22834,56 грн., будь-яку iншу винагороду в тому числi у натуральнiй формi посадова особа протягом звiтного перiоду не отримувала. 3. Змiни в персональному складi (щодо даної посадової особи): За рішенням загальних зборів засновників (учасників) від 20.08.2012 року обраний на посаду директора ТОВ "ПРДТ "ФОНДОВИЙ ЦЕНТР". 4. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 5. Стаж керiвної роботи (рокiв): 6. 6. Перелiк попереднiх посад: спеціаліст депозитарного відділу, начальник депозитарного відділу, виконавчий директор, голова комісії з припиненя. 7.Посадова особа не обіймає будь-які інші посади на інших підприємствах. 8. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.


6.1.1. Посада Голова Ревізійної комісії
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Грищенко Георгій Сергійович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
6.1.4. Рік народження** 1978
6.1.5. Освіта** Вища (юрист)
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 10
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Виконавчий директор Закритого акціонерного товариства "Південний регіональний депозитарно-конвертаційний центр "Фондовий Б.А.Н.К.", Голова Наглядової ради ПРАТ "ПРДКЦ "ФОНДОВИЙ Б.А.Н.К."
6.1.8. Опис 1.Повноваження та обов'язки посадової особи: Згiдно Статуту Товариства, внутрішніх положень Товариства посадова особа має наступнi повноваження та обов'язки: У разі обрання Загальними зборами учасників Ревізійної комісії - обов'язки Ревізійною комісією виконуються відповідно до вимог законодавства. Перевірка діяльності директора товариства проводиться ревізійною комісією за дорученням зборів, з власної ініціативи або на вимогу учасників товариства. Ревізійна комісія вправі вимагати від посадових осіб товариства подання їй усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських чи інших документів та особистих пояснень. Ревізійна комісія доповідає результати проведених нею перевірок Загальним зборам учасників Товариства. Ревізійна комісія складає висновок по річних звітах та балансах. Без висновку Ревізійної комісії Загальні збори учасників Товариства не мають права затверджувати баланс Товариства. 2. Розмiр виплаченої винагороди: Посадова особа за виконання посадових обов'язкiв не отримувала вiд Емiтента винагороди, в тому числi у натуральнiй формi. 3. Змiни в персональному складi (щодо даної посадової особи): Рішенням загальних зборів учасників (засновників) від 05.12.2012 обраний Головою Ревізійної комісії ТОВ "ПРДТ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР" 4. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 5. Стаж керiвної роботи (рокiв): 10. 6. Перелiк попереднiх посад: Провідний спеціаліст відділу контрольно-правової та ревізійної роботи, Начальник відділу контрольно-ревізійної роботи та правового забезпечення; засупник начальника відділу контольно-правової роботи, виконавчий директор, голова наглядової ради. 7. Товариство не має інформації щодо обіймання посадовою особою будь-яких посад на інших підприємствах. 8. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.


6.1.1. Посада Член ревізійної комісії
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Матейко Оксана Іванівна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
6.1.4. Рік народження** 1973
6.1.5. Освіта** Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 8
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Член Наглядововї ради ЗАТ "ПРДКЦ "Фондовий Б.А.Н.К.", Член Наглядововї ради ПРАТ "ПРДКЦ "ФОНДОВИЙ Б.А.Н.К."
6.1.8. Опис 1.Повноваження та обов'язки посадової особи: Згiдно Статуту Товариства, внутрішніх положень Товариства посадова особа має наступнi повноваження та обов'язки: У разі обрання Загальними зборами учасників Ревізійної комісії - обов'язки Ревізійною комісією виконуються відповідно до вимог законодавства. Перевірка діяльності директора товариства проводиться ревізійною комісією за дорученням зборів, з власної ініціативи або на вимогу учасників товариства. Ревізійна комісія вправі вимагати від посадових осіб товариства подання їй усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських чи інших документів та особистих пояснень. Ревізійна комісія доповідає результати проведених нею перевірок Загальним зборам учасників Товариства. Ревізійна комісія складає висновок по річних звітах та балансах. Без висновку Ревізійної комісії Загальні збори учасників Товариства не мають права затверджувати баланс Товариства. 2. Розмiр виплаченої винагороди: Посадова особа за виконання посадових обов'язкiв не отримувала вiд Емiтента винагороди, в тому числi у натуральнiй формi. 3. Змiни в персональному складi (щодо даної посадової особи): Рішенням загальних зборів учасників (засновників) від 05.12.2012 обрана Членом Ревізійної комісії ТОВ "ПРДТ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР" 4. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 5. Стаж керiвної роботи (рокiв): 8. 6. Перелiк попереднiх посад: Член наглядововї ради ЗАТ "ПРДКЦ "Фондовий Б.А.Н.К." 7. Товариство не має інформації щодо обіймання посадовою особою будь-яких посад на інших підприємствах. 8. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.


6.1.1. Посада Член ревізійної комісії
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Зеленяк Ольга Прокопівна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
6.1.4. Рік народження** 1945
6.1.5. Освіта** Вища (інженер - механік)
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 50
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Ревізор ЗАТ "ПРДКЦ "Фондовий Б.А.Н.К.", Ревізор ПРАТ "ПРДКЦ "ФОНДОВИЙ Б.А.Н.К."
6.1.8. Опис 1.Повноваження та обов'язки посадової особи: Згiдно Статуту Товариства, внутрішніх положень Товариства посадова особа має наступнi повноваження та обов'язки: У разі обрання Загальними зборами учасників Ревізійної комісії - обов'язки Ревізійною комісією виконуються відповідно до вимог законодавства. Перевірка діяльності директора товариства проводиться ревізійною комісією за дорученням зборів, з власної ініціативи або на вимогу учасників товариства. Ревізійна комісія вправі вимагати від посадових осіб товариства подання їй усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських чи інших документів та особистих пояснень. Ревізійна комісія доповідає результати проведених нею перевірок Загальним зборам учасників Товариства. Ревізійна комісія складає висновок по річних звітах та балансах. Без висновку Ревізійної комісії Загальні збори учасників Товариства не мають права затверджувати баланс Товариства. 2. Розмiр виплаченої винагороди: Посадова особа за виконання посадових обов'язкiв не отримувала вiд Емiтента винагороди, в тому числi у натуральнiй формi. 3. Змiни в персональному складi (щодо даної посадової особи): Рішенням загальних зборів учасників (засновників) від 05.12.2012 обрана Членом Ревізійної комісії ТОВ "ПРДТ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР". 4. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 5. Стаж керiвної роботи (рокiв): 50. 6. Перелiк попереднiх посад: Ревізор ЗАТ "ПРДКЦ "Фондовий Б.А.Н.К." 7. Товариство не має інформації щодо обіймання посадовою особою будь-яких посад на інших підприємствах.. 8. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.


6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Голова Ревізійної комісіїГрищенко Георгій Сергійовичд/н, д/н, д/н12.05.201010.0001431000
Член Ревізійної комісіїМатейко Оксана Іванівнад/н, д/н, д/н11.06.2003349694.99557134969000
Член Ревізійної комісіїЗеленяк Ольга Прокопівнад/н, д/н, д/н31.12.2003369815.28336981000
Усього 71951 10.278714 71951 0 0 0