ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІВДЕННИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРНО-ТОРГОВИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР"

Код за ЄДРПОУ: 22452796
Телефон: (048) 793-48-09
e-mail: zberigach@ukr.net
Юридична адреса: 65038, Україна, Одеська область, м. Одеса, вул. Макаренка, 2-А, приміщення 3
 

Річний звіт за 2012 рік

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
  X
Дата проведення 20.08.2012
Кворум зборів** 100
Опис Позачергові загальні збори акціонерів Товариства були скликані Комісією з припинення Товариства, яка була призначена за рішенням загальних зборів акціонерів від 19.04.2012. Всі пропозиції до порядку денного надані Членами комісіїз припинення Товариства. Інших осіб, що подавали пропозиції до переліку питань до порядку денного не було.
Порядок денний:
1. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів, обрання голови та членів лічильної комісії.
2. Затвердження передавального акта.

Результати голосування:
По всім проектам рішень всіх питань порядку денного, загальними зборами були прийняті одностайні рішення "За" (100 % голосів від пристуніх на зборах).


Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 19.04.2012
Кворум зборів** 100
Опис Чергові (річні) загальні збори акціонерів Товариства були скликані Наглядововю радою Товариства на виконання вимог Закону України "Про акціонерні товариства" щодо проведення річних загальних зборів не пізніше 30 квітня року наступного за звітним. Пропозиції до порядку денного надані Членами Наглядової ради Товариства. Інших осіб, що подавали пропозиції до переліку питань до порядку денного не було.
Порядок денний:
1. Прийняття рішень з питань проведення річних загальних зборів акціонерів. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства за 2011 рік.
4. Затвердження звіту та висновків Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2011 року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.
6. Розподіл прибутку, покриття збитків Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір з урахування вимог законодавства України.
7. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення.
8. Прийняття та затвердження рішення про припинення (реорганізацію) ПРАТ "ПРДКЦ "ФОНДОВИЙ Б.А.Н.К." шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю, затвердження плану перетворення, порядку і умов здійснення перетворення, порядку обміну акцій товариства на частки товариства-правонаступника, порядку викупу акцій у акціонерів, які не голосували за прийняття та затвердження рішення про припинення (реорганізацію) ПРАТ "ПРДКЦ "ФОНДОВИЙ Б.А.Н.К." шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю.
9. Обрання та затвердження складу комісії з припинення ПРАТ "ПРДКЦ "ФОНДОВИЙ Б.А.Н.К.".
Результати голосування:
По всім проектам рішень всіх питань порядку денного загальними зборами були прийняті одностайні рішення "За" (100 % голосів від пристуніх на зборах).