ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІВДЕННИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРНО-ТОРГОВИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР"

Код за ЄДРПОУ: 22452796
Телефон: (048) 793-48-09
e-mail: zberigach@ukr.net
Юридична адреса: 65038, Україна, Одеська область, м. Одеса, вул. Макаренка, 2-А, приміщення 3
 

Річний звіт за 2012 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число)
Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІВДЕННИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРНО-ТОРГОВИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР" за ЄДРПОУ 22452796
Територія   за КОАТУУ 5110137500
Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю за КОПФГ 240
Вид економічної діяльності Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах за КВЕД 66.12
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Одиниця виміру тис. грн.    

Звіт
про рух грошових коштів за 2012 рік

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 439 678
Погашення векселів одержаних 015 0 0
Покупців і замовників авансів 020 0 0
Повернення авансів 030 0 0
Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 0 0
Бюджету податку на додану вартість 040 0 0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 0
Отримання субсидій, дотацій 050 0 0
Цільового фінансування 060 0 0
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0
Інші надходження 080 0 0
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 090 (321) (1141)
Авансів 095 (0) (0)
Повернення авансів 100 (0) (0)
Працівникам 105 (73) (63)
Витрат на відрядження 110 (0) (0)
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 (0) (0)
Зобов'язань з податку на прибуток 120 (7) (8)
Відрахувань на соціальні заходи 125 (37) (36)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 (15) (13)
Цільових внесків 140 (0) (0)
Інші витрачання 145 (0) (0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 -14 -583
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 -14 -583
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій 180 0 204
необоротних активів 190 0 0
майнових комплексів 200 0 0
Отримані: відсотки 210 0 0
дивіденди 220 0 0
Інші надходження 230 0 0
Придбання:
фінансових інвестицій 240 (0) (5616)
необоротних активів 250 (0) (0)
майнових комплексів 260 (0) (0)
Інші платежі 270 (0) (0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 0 -5412
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 0 -5412
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу 310 0 6000
Отримані позики 320 0 0
Інші надходження 330 0 0
Погашення позик 340 (0) (0)
Сплачені дивіденди 350 (0) (0)
Інші платежі 360 (0) (0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 0 6000
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 0 6000
Чистий рух коштів за звітний період 400 -14 5
Залишок коштів на початок року 410 30 25
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0
Залишок коштів на кінець року 430 16 30

Примітки: -


Керівник

 

(підпис)

Яриловець В'ячеслав Вікторович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

не передбачений штатним розкладом